Opłaty na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

 

Wysokości opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych

 

Lp.

Wydział

Wysokość opłaty za studia

Rok i rodzaj

studiów

Semestralna

Miesięczna

Roczna

1.

Nawi­gacyjny

         Kierunek          Nawigacja

3300 PLN

660 PLN

6600 PLN

I i II rok

studia I i II stopnia

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

III i IV rok

studia I i II stopnia

Nawi­gacyjny

Kierunek

Transport

2300 PLN

460 PLN

4600 PLN

I i II  rok

studia I i II stopnia  

1900 PLN 380 PLN 3800 PLN

III rok

studia I i II stopnia

1800 PLN 360 PLN 3600 PLN

 IV rok

studia I i II stopnia

2.

Mechaniczny

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

I rok

studia I i II stopnia

1800 PLN 360 PLN 3600 PLN

III i IV rok

studia I i II stopnia

3.

Elek­tryczny

2000 PLN

400 PLN

4000 PLN

wszystkie lata

studia I stopnia

2200 PLN

440 PLN

4400 PLN

wszystkie lata

studia II stopnia

4.

Przed­siębior­czości i Towa­roznaw­stwa

Kierunek Towaroznawstwo

2500 PLN

500 PLN

5000 PLN

II rok

studia I stopnia

2000 PLN

400 PLN

4000 PLN

 III i IV rok

studia I stopnia

2900 PLN

580 PLN

5800 PLN

I i II rok

studia II stopnia

3000 PLN

600 PLN

6000 PLN

II rok

studia III stopnia

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek         Innowacyjna Gospodarka 1900 PLN 380 PLN 3800 PLN

wszystkie lata

studia I stopnia

2500 PLN 500 PLN 5000 PLN

I i II rok

studia II stopnia

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek     Innowacyjna Gospodarka Specjalność      Maritime Economics and Logistics

5000 PLN 1000 PLN 10000 PLN

I rok

studia I stopnia

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek           Innowacyjna Gospodarka Specjalność International Trade, Transport and Logistics 5000 PLN 1000 PLN 10000 PLN

I rok

studia II stopnia

 

Wysokości opłat dodatkowych na studiach niestacjonarnych,  niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

  1.  

Opłata za powtarzanie przedmiotu w ramach warunkowego wpisu za dany semestr

¼ wysokości opłaty semestralnej za świadczenie usług edukacyjnych

2.

Opłaty za powtarzanie semestru

semestralna opłata za świadczenie usług edukacyjnych

3.

Opłata za powtarzanie roku w danym roku akademickim

roczna opłata za świadczenie usług edukacyjnych

4.

Opłata za jeden przedmiot wraz z seminarium dyplomowym w ramach uzupełnienia różnic programowych

do 25 % opłaty semestralnej

5.

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć związanych z pracą dyplomową

500 PLN

6.

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć związanych z uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych

500 PLN

 

  1. Niewniesienie opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku w terminie powoduje cofnięcie zgody na powtarzanie semestru, (roku) lub studiowanie warunkowe i skutkuje konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Studiów do skreślenia z listy studentów lub doktorantów włącznie.
  2. Rektor może ustalić niższe opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku niż wynikające  z pkt. 1.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI I ZASAD WNOSZENIA OPŁAT

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
27.05.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 27.05.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 05.10.2018