Nowy kierunek studiów: Morska Energetyka Wiatrowa

W piątek, 25 czerwca br., Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące wspólnego utworzenia i prowadzenia międzyuczelnianego, unikatowego kierunku studiów II stopnia: Morska Energetyka Wiatrowa.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest jedną z czterech uczelni w Polsce, które mogą zapewnić kadry do obsługi farm wiatrowych. Od ponad 10 lat Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzi studia w zakresie Technologii Offshorowych.

Wspólnie z Politechniką Gdańską, stworzy innowacyjny, międzyuczelniany kierunek studiów kształcący ekspertów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Specjaliści poszukiwani

Utworzenie nowego kierunku  wpisuje się w realizację celów określonych w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest kluczowa w ramach zobowiązań Polski do osiągnięcia celów klimatycznych, zarówno europejskich, jak i krajowych wyrażonych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce wyniesie co najmniej 32%, tj. minimum dwa razy więcej niż obecnie.

Pierwsza faza to uruchomienie farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW. W związku z tym, niezbędni są specjaliści przygotowani do pracy w tym zakresie. Warto również podkreślić, iż według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, celem Unii Europejskiej w zakresie klimatu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (zero-emisyjności) do 2050 roku. Ponadto, Unijna strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych zakłada 6-krotne zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z 12 GW do 60 GW do 2030 roku i do 300 GW do 2050 roku.

Umiejętności absolwenta

Absolwent specjalności Morskiej energetyki wiatrowej uzyska zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną i nawigacyjną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji, współpracy z siecią i utrzymania morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych oraz ich podsystemów technicznych. Będzie przygotowany do  nadzorowania i wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki morskiej i przybrzeżnej, w tym głównie energetyki wiatrowej, prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej; zarządzania procesami technicznymi, eksploatacji i remontów urządzeń, systemów energetycznych stosowanych w energetyce morskiej oraz przybrzeżnej. Będzie również gotowy do pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.

Szczegółowy program kształcenia zostanie opracowany przez Międzyuczelnianą Radę Programową Kierunku Morska Energetyka Wiatrowa, w składzie:

ze strony PG:

  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG;
  • dr inż. Mohammad Ghaemi;
  • mgr inż. Wojciech Olszewski;

ze strony UMG:

  • dr hab. Sambor Guze, prof. UMG;
  • dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG,
  • mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski.

Pierwszy nabór prowadzony będzie na semestr letni roku akademickiego 2021/22. Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną podane wkrótce.

Zajęcia na studiach będą prowadzona przy jednoczesnym wykorzystaniu kadry i infrastruktury obu Uczelni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Czarnecka
28.06.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: