Dział Nauki

Dział Nauki 

 • Upowszechnia informacje o działaniach naukowych Uczelni.
 • Przygotowuje treść zarządzeń wewnętrznych dotyczących działalności naukowo-badawczej Uczelni.
 • Wspiera kierownictwo Uczelni i jej jednostki organizacyjne w działaniach na rzecz przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej UMG.
 • Weryfikuje wnioski o premie i nagrody rektora za działalność naukową.
 • Monitoruje osiągnięcia naukowe pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, zespołów i jednostek organizacyjnych UMG.
 • Poszukuje źródeł finansowania dla projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i rozwojowych  z funduszy krajowych.
 • Informuje pracowników Uczelni o dostępnych programach i funduszach.
 • Współpracuje z jednostkami wewnętrznymi Uczelni w zakresie efektywnego wykorzystania szans  rozwojowych finansowanych ze środków programów krajowych. 
 • Udziela pomocy formalno-technicznej w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, realizację i rozliczanie projektów ogólnouczelnianych.
 • Udziela informacji w zakresie programów i konkursów Narodowego Centrum Nauki,  Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju, programów Ministerstwa Edukacji i Nauki, programów regionalnych oraz innych programów badawczych.
 • Koordynuje realizację zadań Uczelni związaną z danymi przetwarzanymi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
 • Koordynuje działania zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Uczelni.
 • Przygotowuje roczne sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Uczelni.
 • Przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Działu.

 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki:

Adres

Dział Nauki 
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

 

 

Pracownicy

Izabela DUDEK-MUCZYŃSKA 
Kierownik Działu Nauki

kierownikdnatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 463

 • organizacja pracy Działu
 • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziale
 • system POL-on
 • Logo HR Excellence in Research
 • system zarządzania jakością
 • kontrola zarządcza

Małgorzata LUBOWIECKA
Specjalista

m.lubowieckaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 427 

 

 • sekretariat Prorektora ds. Nauki

Bożena HRYCIUK
Specjalista ds. nauki

b.hryciukatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 423 

 

 • procedury nadawania stopni naukowych
 • działalność naukowa pracowników
 • projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych
 • wsparcie zespołu redakcyjnego Scientific Journal of GMU
 • obsługa biura Szkoły Doktorskiej

Anna PAWLAK

Specjalista ds. nauki

a.pawlakatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 423 

 • projekty badawcze finansowane z NCN, MEiN
 • działalność statutowa i badania młodych naukowców
 • premie i nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie NCN i działalności statutowej

 

Magdalena WINIARSKA
Specjalista ds. projektów 

m.winiarskaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 692

 • umowy o  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCBR
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie funduszy z NCBR
 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Stobiecka
16.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: