Zadania - Logo HR Excellence in Research

Realizacja zaplanowanych zadań (akty prawne dostępne wyłącznie w intranecie):

Zadanie 2

Statut UMG - https://umg.edu.pl/statut

Zarządzenie Rektora UMG Nr 8/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0819

Zarządzenie Rektora UMG Nr 79/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7919

Zarządzenie Rektora UMG Nr 78/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora dla pracowników  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7819

Zarządzenie Rektora UMG Nr 74/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania udziału pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konferencjach naukowych - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7419

Uchwała Senatu UMG 261/XVI Nr 261/XVI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/uchwala-261

Uchwała Senatu UMG Nr 260/XVI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/uchwala-260

Zadanie 5

 

Zarządzenie Rektora UMG Nr 72/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany kryteriów oceny okresowej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-7219

Zadanie 6

 

ISO –Proces Zarządzania zasobami ludzkimi - https://umg.edu.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

Zadanie 8

 

Zarządzenie Rektora UMG 15/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-1520

Komunikat Rektora UMG 4-20 z dnia 12 marca 2020 r. dotyczący powołania osoby zaufania zgodnie z Polityką przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Morskim w Gdyni - https://umg.edu.pl/komunikat-rektora-4-20

Zadanie 10

 

Zarządzenie Rektora UMG 8/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0819

Powołanie Szkoły Doktorskiej - https://umg.edu.pl/szkola-doktorska

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni