Związek Zawodowy Pracowników UM

Związek Zawodowy Pracowników UM
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia, POLAND

Sekretariat:
e-mail: zzpumatumg.edu.pl
pok. C-27
tel./fax. (58) 5586-219

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników UM

Od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2020 roku

 • Przewodniczący -  dr inż. Jacek HAŁACZKIEWICZ,  tel. wew. 219
 • Wiceprzewodnicząca - mgr Elżbieta SIELICKA, tel. wew. 219
 • Sekretarz -  mgr Elżbieta DOPKE
 • Skarbnik - mgr Iwona KLEJNA
 • Członek Zarządu - Olaf KURR

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca Komisji - Krystyna BAKUŁA
 • Członkowie Komisji:
  • Mirosława BYZDRA
  • Tadeusz BUŹNIAK

 

O Związku

Związek Zawodowy Pracowników Wyższej Szkoły Morskiej powstał w 1983 roku i działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez I Wydział Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku pod numerem; KRS 0000057355 Sygn. akt: I NS - Rej. ZZ/473/83. Od 2001 roku Związek Zawodowy Pracowników Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni przyjmuje i używa nazwy „Związek Zawodowy Pracowników Akademii Morskiej” ( w skrócie ZZP AM w Gdyni). W związku z ustawową zmianą nazwy Uczelni, Związek Zawodowy Pracowników Akademii Morskiej w Gdyni od 26 września 2018 roku  przyjmuje i używa nazwy "Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Morskiego" ( w skrócie ZZP UM w Gdyni).

Terytorialny zasięg działania Związku obejmuje obszar Uniwersytetu Morskiego, jednostek organizacyjnie podległych ( statki uczelniane, domy studenckie, itp.) oraz jednostek działających na rzecz UM ( fundacje, stowarzyszenia i inne formy działalności gospodarczej) usytuowanych na terenie kraju.

Podmiotowy zasięg działania obejmuje całokształt statutowej działalności ZZP UM w odniesieniu do pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.
Związek Zawodowy Pracowników UM w Gdyni jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną od władz Uczelni, organów administracyjnych oraz innych organizacji.

Celem Związku jest w szczególności:

 • obrona godności, praw i interesów pracowniczych ( zawodowych i socjalnych) członka Związku,
 • zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,
 • oddziaływanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich,
 • kształtowanie etyki zawodowej nauczyciela i pracownika Uniwersytetu Morskiego oraz sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych,
 • inicjowanie i popieranie działań  na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych,
 • współzawodnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań Uczelni,
 • umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
 • kształtowanie aktywnych postaw działania dla dobra Ojczyzny.

Związek osiąga swoje cele i zadania  poprzez:

 • partnerskie współdziałanie z organami i kierownictwem Uczelni, organizacjami politycznymi, społecznymi i samorządowymi a także przynależność do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS),
 • kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z państwową inspekcją pracy,
 • opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących interesów pracowniczych, w tym planu finansowo-rzeczowego uczelni,
 • rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień,
 • udzielanie pomocy prawnej, zasiłków statutowych, zapomóg losowych i nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy oraz przejście na emeryturę,
 • organizacje wypoczynku sobotnio-niedzielnego,
 • zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami.

Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w Uniwersytecie Morskim w Gdyni i jednostce działającej na rzecz Uniwersytetu Morskiego. Przyjęcie w poczet członków Związku dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji wypełnionej przez kandydata. Składka członkowska dla członków pracujących wynosi miesięcznie 0,5 % wysokości wynagrodzenia brutto. Deklaracje Związkowe są do pobrania w sekretariacie Związku Zawodowego Pracowników UM w Gdyni. Członkostwo w Związku Zawodowym Pracowników UM nie wyklucza przynależności do innego związku zawodowego. Członkiem Związku może zostać również osoba, która była zatrudniona w Uczelni przeszła na emeryturę lub rentę.

Pomoc Finansowa

Zarząd ZZP UM w dniu 28 stycznia 2010 roku ustalił wysokość pomocy finansowej w ramach działalności statutowej Związku:

 1. Zasiłki statutowe
  • z tytułu śmierci członka Związku - 350 zł
  • z tytułu śmierci członka rodziny (współmałżonka, rodziców, ) - 250 zł
 2. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 350 zł
 3. Zapomogi losowe bezzwrotne od 200 zł do 500 zł.

Przy przyjmowaniu losowych zapomóg bezzwrotnych brane są pod uwagę następujące  fakty;

 • trudna (losowa) sytuacja wnioskodawcy (choroba, wypadek, nieprzewidziane  zdarzenia)
 • sytuacja rodzinna i materialna członka Związku.

Związek Zawodowy Pracowników UM w Gdyni również przyznaje członkom Związku nagrody jubileuszowe za długoletni staż pracy oraz przejście na emeryturę. Nagrody jubileuszowe wręczane są jeden raz w roku przez Przewodniczącego Związku na spotkaniu wigilijnym. Członek Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Morskiego może skorzystać tylko z jednej losowej zapomogi bezzwrotnej w roku.

Składki Emerytów od 01 stycznia 2010 roku wynoszą 12,- zł rocznie.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Halbryt
05.09.2016
Wprowadzenie:
e.halbryt 28.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
e.halbryt 08.01.2019