Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:
sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż padanego wyżej.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 
Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  
Regulamin świadczeń dla studentów  będzie umieszczony  na stronie UMG w terminie późniejszym.

 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    686,40 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      686,41   -   1050 zł  netto

                                                                             

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020  podany zostanie w terminie późniejszym.

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze zimowym 2019/2020 można składać  w Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Termin składania wniosków określony zostanie po rozpoczęciu roku akademickiego.
 
Wydział Elektryczny   -   pokój  C-53

Wydział Mechaniczny  - A-204 (Dziekanat)

Wydział PiT - pokój  C-7

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

  • stypendium ministra  dla studentów za znaczące osiągnięcia.

Od 1 lipca 2019 roku Konstytucja dla Nuaki zastępuje dotychczasowe "stypendium ministra za wybitne osiągnięcia"   nowym świadczeniem w formie "stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe".

Informacje o nowym stypendium:

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Regulamin przyznawania w/w stypendium dla studentów  na rok akademicki 2019/2020 podany zostanie w terminie późniejszym.

 

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Doktorant może ubiegać się o  pomoc materialną ze środków funduszu uczelni w formie

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium Rektora
  • zapomogę
W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:
sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS dla doktorantów może przyznać doktorantowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek doktoranta, złożony do Rektora/WKS dla doktorantów w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 
Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Regulamin świadczeń dla studentów będzie umieszczony na stronie UMG w terminie późniejszym

Doktorant może także ubiegać się o:

  • stypendium doktoranckie
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Morskim w Gdyni    http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-1517

           https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nau...

 

 
 
 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
02.07.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 11.09.2019