Dokumenty

Kandydaci na I rok studiów składają w terminie podanym przez komisje rekrutacyjne odpowiednich wydziałów następujące dokumenty:

  1. Zalegalizowany oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.
  2. W przypadku studiów pierwszego stopnia nostryfikacja świadectwa dojrzałości wydanego za granicą potwierdzająca równoważność z polskim świadectwem dojrzałości. Nostryfikacji nie wymagają świadectwa uzyskane w systemach edukacji państw członkowskich UE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994r. (Dz. U. z 2005r. Nr 3, poz. 10) oraz świadectwa objete umowami międzynarodowymi.
  3. W przypadku studiów drugiego lub trzeciego stopnia nostryfikacja dyplomu kończenia studiów wyższych uzyskanego  za granicą. Nostryfikacja przeprowadzana jest na Uniwersytecie Morskim przez radę wydziału, na który kandydat chce być przyjęty. Nostryfikacji nie podlegają dyplomy objete umowami międzynarodowymi oraz wymienione w art. 191 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności. Zaświadczenie powinno być wystawione przez uprawnionego lekarza w Polsce lub w innym kraju - przetłumaczone na język polski.  Koszty badań pokrywają kandydaci.
  5. Kandydaci na specjalności morskie - międzynarodowe świadectwo morskie dla marynarzy.  Koszty uzyskania świadectw zdrowia pokrywają kandydaci.
  6. Świadectwo ukończenia kursu języka polskiego, certyfikat lub potwierdzenie jego znajomości (dotyczy studiów w języku polskim).
  7. 4 kolorowe zdjęcia paszportowe o wymiarach 35 mm x 45 mm, en face, bez nakrycia głowy i okularów, na jednolitym tle.
  8. Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
  9. Kopia Karty Polaka (osoby legitymujące się tym dokumentem) poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów przez pracownika komisji rekrutacyjnej lub dziekanatu.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
17.12.2014
Wprowadzenie:
i.bednarska 17.12.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 19.09.2018