Opłaty

1. Odpłatność dla cudzoziemców za studia w języku angielskim:

L.p.

Rodzaj opłaty

 Wysokość opłaty

1.

Studia na specjalnościach lądowych

3500 EUR za rok nauki

2.

Studia na specjalnościach morskich

4000 EUR za rok nauki

3.

Wznowienie studiów

200 EUR

4.

Uzupełnienie różnic programowych

Opłata ustalana przez Rektora w porozumieniu z Dziekanem Wydziału

2. Odpłatność dla cudzoziemców za studia w języku polskim:

L.p.

Rodzaj opłaty

 Wysokość opłaty

1.

Studia na specjalnościach lądowych

1000 EUR za rok nauki

2.

Studia na specjalnościach morskich

1500 EUR za rok nauki

3.

Wznowienie studiów

100 EUR

4.

Uzupełnienie różnic programowych

Opłata ustalana przez Rektora w porozumieniu z Dziekanem Wydziału

3. Wysokość opłat od osoby za wydanie dokumentów dla cudzoziemców:

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie oryginału dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu dokumentu

1.

Elektroniczna legitymacja studencka lub doktorancka

17 PLN

25,50 PLN

2.

Legitymacja papierowa

5 PLN

7,50 PLN

3.

Indeks

4 PLN

6 PLN

4.

Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z dwoma odpisami

60 PLN

90 PLN

5.

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w tłumaczeniu na język obcy

40 PLN

60 PLN

6.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

30 PLN

45 PLN

7.

Dyplom doktorski lub habilitacyjny wraz z odpisem

120 PLN

180 PLN

8.

Dodatkowy odpis dyplomu doktoranckiego lub habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy

80 PLN

120 PLN

Opłata za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

19 PLN

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
17.12.2014
Wprowadzenie:
i.bednarska 17.12.2014
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 30.04.2018