ZGŁOŚ SIĘ DO PRACY W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku poszukuje chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na obszarze miasta Gdyni.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Aby wziąć udział w pracy w obwodowej komisji wyborczej należy wypełnić zgłoszenie oraz przesłać je skanem do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na adres: slupskatkbw.gov.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni, w Wydziale Organizacyjnym do dnia – 10 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie jest dostępne na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku: slupsk.kbw.gov.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa pomorskiego.
  4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Ile wynosi dieta członka obwodowej komisji wyborczej?

Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności.

Wysokość diety w pierwszej turze wyborów wynosi:
 dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
 dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł,
 dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Podczas ewentualnej drugiej tury wyborów, jeżeli zostanie przeprowadzona powyższe diety będą wypłacane w takiej samej wysokości, jak podczas pierwszej tury. Zatem łącznie podczas pierwszej i ewentualnej drugiej tury wyborów można zarobić od 700 zł do 1000 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pkw.gov.pl oraz slupsk.kbw.gov.pl.

Dyrektor Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Słupsku
Witold Niemkowicz /-/

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

BKS
06.03.2020
Wprowadzenie:
M.Bagińska 06.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 16.03.2020