Badania naukowe

Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów drugim równie ważnym obszarem działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa. Projekty badawcze realizowane w uczelni w ramach programów krajowych i międzynarodowych finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską.  Z subwencji  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane są prace badawcze realizowane w ramach projektów zespołowych oraz projektów indywidualnych.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych konferencjach,  a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Ważnym obszarem aktywności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  jest bliska współpraca z przedsiębiorcami i realizowanie usług badawczych zleconych przez podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego. Uzyskiwane w Uniwersytecie Morskim w Gdyni wyniki badań stanowią podstawę do sporządzania opinii i ekspertyz, w szczególności dla przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z obszaru gospodarki morskiej. Wymiernym efektem współpracy na płaszczyźnie nauka - biznes jest komercjalizacja aktywności badawczej, co wpisuje się we współczesne światowe trendy.

Ponadto Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych.

Badania prowadzone przez zespoły badawcze Uniwersytetu Morskiego można sklasyfikować jako:

 • badania podstawowe,
 • badania aplikacyjne,
 • badania wdrożeniowe.

Działalność badawcza, finansowana z przyznawanej wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Instytutowi Morskiemu subwencji budżetowej MEiN, obejmuje określone w statucie Uczelni zadania związane z inicjowanymi i prowadzonymi przez jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej subwencji oraz innych źródeł.

Finasowanie działalności badawczej obejmuje również działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej. Dotyczy również działalności naukowej w zakresie upowszechniania nauki oraz inicjatyw związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Ze środków przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Instytutowi Morskiemu na działalność badawczą finansowane są indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze realizowane w ramach następujących dyscyplin naukowych: 
* inżynieria lądowa, geodezja i transport, 
* inżynieria mechaniczna,
* automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
* nauki o zarządzaniu i jakości z uwzględnieniem technologii żywności i żywienia, nauk o zdrowiu oraz ekonomii i finansów,
* nauki o Ziemi i środowisku.

Tematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych w 2023 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na  poszczególnych wydziałach i w Instytucie Morskim obejmuje m.in. następujące obszary:

Wydział Nawigacyjny

 • Wpływ wybranych zjawisk hydrodynamicznych na bezpieczeństwo eksploatacji statku,
 • Badanie charakterystyk eksploatacyjnych systemów GNSS w nawigacji, transporcie, geodezji i hydrografii,
 • Metody i algorytmy wielokryterialnego wspomagania decyzji dla poprawy bezpieczeństwa i niezawodności systemów transportowych i logistycznych,
 • Analiza właściwości manewrowych jednostek z dziobowym zespołem sterowania,
 • Kształtowanie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych i logistycznych,
 • Analiza warunków zewnętrznych wpływających na bezpieczeństwo i ekologiczność operacji transportowych,
 • Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w ramach telematyki transportu morskiego w kontekście integracji naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych i rozwoju technologii systemów informacji przestrzennej z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • Analiza i badanie systemów telematycznych w transporcie morskim,
 • Czynnik ludzki a bezpieczeństwo żeglugi statków handlowych w różnych fazach podróży.

Wydział Mechaniczny

 • Badania urządzeń i elementów konstrukcji mające na celu zwiększenie ich niezawodności pracy i sprawności,
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych,
 • Technologia wytwarzania i diagnostyka maszyn i kadłubów okrętowych,
 • Zastosowanie metod optycznych w pomiarach właściwości wód technicznych  i innych materiałów eksploatacyjnych siłowni okrętowych.

Wydział Elektryczny

 • Rozwój i doskonalenie narzędzi cyfrowych i matematycznych do badań wielofazowych, wielopulsowych i wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych,
 • Modele symulacyjne optymalnego sterowania ruchomymi obiektami dynamicznymi,
 • Nowoczesne metody sterowania ruchem statku autonomicznego na wodach ograniczonych i otwartych,
 • Jakość energii elektrycznej w okrętowych i lądowych systemach elektroenergetycznych,
 • Modelowanie i pomiary zjawisk cieplnych w układach przetwarzania energii i półprzewodnikowych źródeł światła,
 • Modelowanie, analiza i pomiary właściwości elementów i układów elektronicznych,
 • Rozwój  systemów inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego oraz metod optymalnego przetwarzania sygnałów w systemach komunikacyjnych,
 • Sterowanie formacją jednostek z napędem niskoemisyjnym.

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 • Nowe produkty żywnościowe - jakość, bezpieczeństwo, konsument,
 • Narzędzia i metody analizy danych i optymalizacji,
 • Systemowe zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w cyklu życia produktu,
 • Techniczno-przyrodnicze aspekty jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych towarów w kontekście promocji idei zrównoważonego rozwoju,
 • Modele zarządzania  łańcuchami dostaw w warunkach turbulentnego otoczenia - ocena obecnego stanu oraz kierunki ich ewolucji (II etap realizacji),
 • Zarządzanie marketingowe w warunkach niepewności - rola metod ilościowych i jakościowych w diagnozie zasobów i otoczenia,
 • Modelowanie wybranych skutków zanieczyszczeń powietrza w zrównoważonym rozwoju aglomeracją miejsko przemysłową - ocena porównawcza wybranych aglomeracji,
 • Zarządzanie organizacjami w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju,
 • Monitoring i analiza wpływu wybranych substancji i materiałów w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Instytut Morski

 • Badanie siedlisk bentosowych Ławicy Słupskiej ora Południowej Ławicy Środkowej,
 • Wraki jako źródło zanieczyszczenia środowiska morskiego.

 

W okresie ostatnich 10 lat Uniwersytet Morski realizował łącznie 163 projekty o wartości ponad 185 mln. zł, w tym projekty badań podstawowych, badań aplikacyjnych i projekty w ramach badań wdrożeniowych. W tej grupie znalazły się również projekty inwestycyjne, związane z poprawą infrastruktury badawczej, oraz ogólnorozwojowe, związane z podwyższaniem kompetencji zespołów badawczych i dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

 

 

 

W Uczelni funkcjonuje również 19 kół naukowych, w ramach których studenci realizują projekty badawcze pozwalające na łączenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi.  

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki