Badania naukowe

Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów drugim równie ważnym obszarem działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa. Projekty badawcze realizowane w uczelni w ramach programów krajowych i międzynarodowych finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską.  Z subwencji  Ministerstwa Edukacji i Nauki finansowane są prace badawcze realizowane w ramach projektów zespołowych oraz projektów indywidualnych.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych konferencjach,  a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Ważnym obszarem aktywności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  jest bliska współpraca z przedsiębiorcami i realizowanie usług badawczych zleconych przez podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego. Uzyskiwane w Uniwersytecie Morskim w Gdyni wyniki badań stanowią podstawę do sporządzania opinii i ekspertyz, w szczególności dla przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z obszaru gospodarki morskiej. Wymiernym efektem współpracy na płaszczyźnie nauka - biznes jest komercjalizacja aktywności badawczej, co wpisuje się we współczesne światowe trendy.

Ponadto Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych.

Badania prowadzone przez zespoły badawcze Uniwersytetu Morskiego można sklasyfikować jako:

 • badania podstawowe,
 • badania aplikacyjne,
 • badania wdrożeniowe.

Działalność badawcza, finansowana z przyznawanej wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni subwencji budżetowej MEiN, obejmuje określone w statucie Uczelni zadania związane z inicjowanymi i prowadzonymi przez jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej subwencji oraz innych źródeł.

Finasowanie działalności badawczej obejmuje również działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej. Dotyczy również działalności naukowej w zakresie upowszechniania nauki oraz inicjatyw związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Ze środków przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na działalność badawczą finansowane są indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze realizowane w ramach następujących dyscyplin naukowych: 
* inżynieria lądowa i transport, 
* inżynieria mechaniczna (z elementami nauk o Ziemi i środowisku),
* automatyka, elektronika i elektrotechnika,
* nauki o zarządzaniu i jakości z uwzględnieniem technologii żywności i żywienia, nauk o zdrowiu oraz ekonomii i finansów.

Tematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na  poszczególnych wydziałach obejmuje m.in. następujące obszary:

Wydział Nawigacyjny

 • Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w ramach telematyki transportu morskiego w kontekście integracji naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych i rozwoju technologii systemów informacji przestrzennej z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • Ku bezpiecznej i efektywnej żegludze, w kontekście zapobiegania wypadkom oraz ograniczeniu ich skutków,
 • Wpływ wybranych zjawisk hydrodynamicznych na bezpieczeństwo eksploatacji statku,
 • Bezpieczeństwo sieci transportowych infrastruktur krytycznych,
 • Badanie charakterystyk eksploatacyjnych systemów GNSS w nawigacji, transporcie, geodezji i hydrografii,
 • Metody oraz algorytmy modelowania i optymalizacji systemów transportowych i ich procesów,
 • Analiza możliwości wykorzystana systemów telematyki w różnych gałęziach transportu,
 • Analiza oddziaływań hydrodynamicznych podczas manewrów jednostek na terenie ograniczonym,
 • Wpływ warunków środowiskowych na transport w Arktyce,
 • Zrównoważony i inteligentny transport oraz mobilność w aglomeracjach nadmorskich,
 • Analiza nawigacyjna torów podejściowych, portów, terminali, kanałów portowych i nabrzeży przeładunkowych.

Wydział Mechaniczny

 • Badania urządzeń i elementów konstrukcji mające na celu zwiększenie ich niezawodności pracy i sprawności,
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych,
 • Technologia wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych,
 • Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu.

Wydział Elektryczny

 • Rozwój najnowszych narzędzi cyfrowych oraz bazy laboratoryjnej do badań wielopulsowych i wielopoziomowych przekształtników,
 • Technika teorii sterowania i sztucznej inteligencji w optymalnej i bezpiecznej eksploatacji statków,
 • Nowoczesne metody sterowania ruchem statku autonomicznego na wodach otwartych i ograniczonych,
 • Jakość energii elektrycznej w okrętowych i lądowych systemach elektroenergetycznych,
 • Modelowanie i pomiary zjawisk cieplnych w układach przetwarzania energii i półprzewodnikowych źródeł światła,
 • Modelowanie, analiza i pomiary właściwości elementów i układów elektronicznych,
 • Rozwój  systemów inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego oraz metod optymalnego przetwarzania sygnałów w systemach komunikacyjnych,
 • Optymalizacja procesów sterowania niskoemisyjną jednostką pływającą.

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych w cyklu życia produktu ze szczególnych uwzględnieniem czynników wpływających na ich bezpieczeństwo i działanie prozdrowotne,
 • Problemy ekologiczne w zarządzaniu jakością materiałów polimerowych i w transporcie morskim,
 • Narzędzia i metody analizy danych oraz optymalizacji,
 • Systemowe zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w cyklu życia produktu,
 • Techniczno-przyrodnicze uwarunkowania jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych towarów,
 • Modele zarządzania systemami transportowymi i logistycznymi oraz ich wpływ na rozwój morskiego sektora TSL,
 • Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności: diagnoza zagrożeń a ciągłość działania z uwzględnieniem Covid 19,
 • Modelowanie skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza w zrównoważonym  rozwoju aglomeracją miejsko przemysłową - ocena porównawcza wybranych aglomeracji,
 • Zarządzanie strategiczne organizacjami.

W okresie ostatnich 10 lat Uniwersytet Morski realizował łącznie 138 projekty o wartości ok. € 116 mln., w tym projekty badań podstawowych, badań aplikacyjnych i projekty w ramach badań wdrożeniowych. W tej grupie znalazły się również projekty inwestycyjne, związane z poprawą infrastruktury badawczej, oraz ogólnorozwojowe, związane z podwyższaniem kompetencji zespołów badawczych i dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

W Uczelni funkcjonuje również ponad 20 kół naukowych, w ramach których studenci realizują projekty badawcze pozwalające na łączenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi.  

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
02.12.2019
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: