Rekrutacja ekspertów zewnętrznych do Peer Assisted Evaluation Scheme (PAES)

Rekrutacja ekspertów zewnętrznych do Peer Assisted Evaluation Scheme (PAES)

Projekt Peer Assisted Evaluation Scheme PAES powstał w 2013 r. jako jeden z projektów badawczych finansowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU. Głównym celem projektu jest opracowanie metodyki pomocy uczelniom należącym do IAMU w ich wysiłkach na rzecz poprawy programów nauczania i zwiększenia skuteczności edukacji związanej z konwencją STCW, z uwzględnieniem różnych środowisk społeczno-kulturowych, różnych struktur organizacji i zarządzania oraz odrębnych tradycji akademickich.

W lutym 2015 roku Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU podpisało porozumienie z Urzędem ds. Przemysłu Morskiego Filipin (MARINA), w którym jednym z celów było zapewnienie filipińskim instytucjom związanym z morskim kształceniem i szkoleniem (MET), doradztwa akademickiego i sugestii dotyczących poprawy programów nauczania MET dla oficerów na statkach, a także podyplomowych programów nauczania dla personelu morskiego na lądzie. IAMU zdecydowało następnie o wdrożeniu systemu recenzji PAES, aby osiągnąć cele działań zapisane w porozumieniu.   

Od tego czasu Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU zastosowało PAES w sześciu morskich uczelniach wyższych na Filipinach. W międzyczasie IAMU zawarło podobne porozumienie dotyczące poprawy jakości kształcenia i szkoleń (MET) z Kenią i Republiką Południowej Afryki. Państwa te zwróciły się do IAMU o zastosowanie PAES w swoich uczelniach morskich. Aby zakończyć planowane działania, Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU poszukuje dodatkowych ekspertów zewnętrznych do projektu PAES.  

 

Cele audytu PAES:

 • weryfikacja danych dostarczonych przez uczelnię na etapie samooceny;
 • dogłębne zapoznanie się z trybem działania uczelni;
 • ocena systemu zarządzania jakością stosowanego w uczelni;
 • sprawdzenie zgodności z ogólnymi zasadami kształcenia i oświadczeniami dotyczącymi samooceny (SESL);
 • zapewnienie solidnej podstawy dla wytycznych i sugestii mających na celu poprawę skuteczności uczelni jako całości;
 • poprawa i udoskonalenie procesu SESL i całego projektu PAES. 

Rola ekspertów zewnętrznych w projekcie PAES:

Procedura PAES składa się z następujących etapów:

 • wstępne gromadzenie i analiza danych;
 • samoocena z wykorzystaniem SESL;
 • audyt w uczelni;
 • ostateczna ocena i raportowanie.

W celu osiągnięcia planowanych celów oczekuje się od ekspertów zewnętrznych:

 • postępowania zgodnie z procedurami PAES;
 • gromadzenia i analizowania danych opisujących system edukacji morskiej w audytowanej uczelni;
 • poszanowania zasad i standardów akademickich odnoszących się do wykształcenia wyższego w dziedzinie gospodarki morskiej;
 • zachęcania do wymiany opinii w kwestiach akademickich związanych z kształceniem morskim na poziomie wyższym.

Kto może zostać ekspertem zewnętrznym PAES?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU zaprasza pracowników akademickich lub ekspertów ds. morskich z uczelni członkowskich IAMU do udziału w audytach prowadzonych w ramach PAES.

Oczekiwane kwalifikacje i/lub doświadczenie:

 • doświadczenie wykładowcy w morskim szkolnictwie wyższym;
 • kwalifikacje i/lub doświadczenie audytora wewnętrznego lub zewnętrznego w uczelniach wyższych MET;
 • doświadczenie w tworzeniu programów nauczania dla kursów związanych z konwencją STCW;
 • doświadczenie zewnętrznego egzaminatora w uniwersytecie/akademii/na wydziale;
 • rozumienie zasad międzynarodowej współpracy akademickiej, w szczególności wśród instytucji morskich;
 • znajomość krajowych i międzynarodowych wymogów edukacyjnych i prawnych związanych ze szkoleniem i kształceniem STCW;
 • doświadczenie osoby kompetentnej dla spraw Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.

 

Zgłaszanie kandydatury

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie PAES w charakterze eksperta zewnętrznego proszone są o przesłanie swojego CV oraz krótkiego opisu doświadczenia zawodowo-akademickiego oraz osiągnięć. Wszelkie pytania dotyczące procesu zgłaszania kandydatur należy kierować do Sekretariatu IAMU na adres e-mail: paesatiamu-edu.org

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
14.11.2023