Specjalista do spraw: kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej w Wydziale Kontroli, Delegatura w Gdyni

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9
Ogłoszenie nr 112356 / 15.12.2022 

Specjalista do spraw: kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej w Wydziale Kontroli, Delegatura w Gdyni 

 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Liczba stanowisk: 1 

 • Wymiar etatu: 1 

 • Miejsce pracy: ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia 

 • Termin składania CV: do 15.06.2023

Osoba na tym stanowisku: 

 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji 

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty 

 • Bierze udział w wykrywaniu przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień 

 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich 

 • Bierze udział w prowadzeniu zdalnej kontroli widma częstotliwości, jak również w wykonywaniu nasłuchów morskich i lotniczych częstotliwości alarmowania w niebezpieczeństwie oraz dla celów bezpieczeństwa, częstotliwości wywoławczych oraz wybranych częstotliwości pracy innych użytkowników 

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań dotyczących nakładania kar pieniężnych w związku z wykorzystywaniem częstotliwości bez wymaganego pozwolenia radiowego, zwalczania zakłóceń radioelektrycznych 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) 

 • Wykształcenie: wyższe 

 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców 

 • Wiedza z zakresu telekomunikacji, radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej 

 • Umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych, interpretacji przepisów prawa 

 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji 

 • Posiadanie kompetencji wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta 

 • Prawo jazdy kat. B 

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 

 • Korzystanie z pełni praw publicznych 

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Co oferujemy 

 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00) 

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy) 

 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów 

 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.) 

 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach 

 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie 

Dostępność 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. 

Warunki pracy 

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy 

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu 

 • Wysiłek fizyczny 

 • Praca w terenie 

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) 

 • Zagrożenie korupcją 

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych 

 • Praca na wysokości do 3 m 

Dodatkowe informacje 

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone. 

W przypadku składania dokumentów elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie lub cyfrowo przez kandydatki/kandydatów i załączone w formie skanów/zdjęcia lub pliku pdf do formularza rekrutacyjnego. 

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/(link is external)

Planujemy następujące metody/techniki naboru: 

 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych 

 • Test wiedzy 

 • Zadanie praktyczne 

 • Test kompetencyjny 

 • Rozmowa kwalifikacyjna 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) 

 • CV 

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 

 • Prawo jazdy kat. B do wglądu podczas naboru 

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) 

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzającychskorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

Aplikuj do: 15 czerwca 2023

Aplikuj elektronicznie przez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=18...
Lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121343" na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Dyrektora Generalnegoul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 53 49 489

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/

Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Zainteresowało Cię to ogłoszenie?
Biurem Karier Studenckich przygotujesz swoje dokumenty aplikacyjne oraz przygotujesz się do rozmowy rekrutacyjnej.
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Charemska
26.05.2023