Specjalista ds. technicznych

Opera Bałtycka
https://operabaltycka.pl/

Opera Bałtycka w Gdańsku informuje o naborze na stanowisko:

Specjalisty ds. technicznych

Miejsce pracy: Gdańsk

1. Nazwa i adres jednostki: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

2. Stanowisko: Specjalista ds. technicznych
Wymiar etatu: 1/1 (pełen etat)
Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

3. Niezbędne wymagania od kandydatów

1) wykształcenie techniczne/branżowe preferowane: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub kierunki pokrewne,
2) biegła znajomość pakietu MS Office,
3) umiejętność koordynowania i organizowania pracy,
4) umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej,
5) wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność, samodzielność,
6) umiejętność pracy w wielozadaniowym środowisku.

4. Pożądane dodatkowe umiejętności i wymagania:

1) minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z przygotowaniem lub/i realizacją zadań inwestycyjnych lub na podobnym stanowisku,
2) znajomości ustaw i rozporządzeń dotyczących procesu inwestycyjnego: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie przyrody, itp.,
3) znajomość zasad kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych,
4) umiejętność czytania rysunków i dokumentacji technicznej,
5) znajomość programu AutoCad lub innego równoważnego,
6) posiadane doświadczenie w zakresie:
- znajomości procesów inwestycyjnych w budownictwie,
- opiniowania możliwości realizacji inwestycji i uwarunkowań realizacyjnych,
- koordynacji zadań inwestycyjnych budowlanych,
- umiejętność analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej,
- współpracy z projektantami,
- przygotowywania dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych,
- opiniowania możliwości realizacji inwestycji i uwarunkowań realizacyjnych,

5. Główne zadania wykonywane na tym stanowisku:

1) przygotowywanie umów,
2) opracowanie dokumentacji technicznej wspomagającej działalność pionów podlegających Zastępcy Dyrektora,
3) weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji technicznej opracowanej przez podmioty zewnętrzne,
4) przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji technicznej,
5) opracowanie danych wyjściowych i dokonywanie niezbędnych uzgodnień na etapie opracowania dokumentacji technicznej,
6) przygotowanie i współpraca w przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych (w tym przygotowanie umów),
7)ustalanie potrzeb oraz opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zakupów i inwestycji,
8) koordynacja i czynny udział w kontroli realizowanych robót budowlanych oraz w kontroli zgodności dostaw urządzeń z wymogami określonymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
9) czynny udział w bieżącej kontroli stanu technicznego oraz w obsłudze eksploatacyjnej obiektu,
10) wsparcie techniczne działów pionu podlegających Zastępcy Dyrektora.

6. Wybranym kandydatom oferujemy:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2) pracę w stabilnej Instytucji,
3) przyjazną atmosferę i warunki pracy,
4) szansę na rozwój i pozyskanie nowych umiejętności oraz kompetencji.

7. Wymagane dokumenty:

1) CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
2) list motywacyjny,
3) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zamieszczone poniżej .

8. Termin złożenia dokumentów:  10 lutego 2023 roku do godz. 14:00
Dokumenty należy przesłać na adres rekrutacjaatoperabaltycka.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

Opera Bałtycka  w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

1. Informujemy,  iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udostępnionych Operze Bałtyckiej w Gdańsku  jest Opera Bałtycka w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku (80-219), przy Al. Zwycięstwa 15, adres poczty elektronicznej: sekretariatatoperabaltycka.pl

Udostępnione przez Państwa dokumenty będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Bałtyckiej w Gdańsku na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe  nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że  posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

1) wycofania zgody w dowolnym momencie,
2) żądania kopii danych,
3) sprostowania danych,
4) do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
5) ograniczenia przetwarzania,
6) do przeniesienia danych,
7) do sprzeciwu,
8) bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych  nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres iodatoperabaltycka.pl

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 r. poz. 1000),

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Bałtycką w Gdańsku
(z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk), we wszystkich czynnościach przetwarzania dokonywanych dla potrzeb obecnej rekrutacji
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Bałtycką w Gdańsku
(z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk), we wszystkich czynnościach przetwarzania dokonywanych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/ Pana wyraźnej zgody.

Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie – w zakresie każdego z powyższych celów, bądź  każdego z osobna -  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

..........................................................................

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

Zapoznałam się / zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

..........................................................................

(data i czytelny podpis)

 

Zainteresowało Cię to ogłoszenie?
Biurem Karier Studenckich przygotujesz swoje dokumenty aplikacyjne oraz przygotujesz się do rozmowy rekrutacyjnej.
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Charemska
19.01.2023