Staż w Oddziale Eksploatacji MFW

Staż w Oddziale Eksploatacji MFW

Miejsce stażu: Pruszcz Gdański
Nr referencyjny:  1/GOM/2023
Data zakończenia publikacji:  23.04.2023

Twój zakres obowiązków:

 • Wsparcie w ramach aktualizacji statusów prowadzonych projektów Morskich Farm Wiatrowych w Polsce

 • Weryfikacja i analiza dokumentacji projektowej

 • Opracowywanie raportów i prezentacji

 • Wsparcie i realizacja bieżących zadań zespołu projektowego MFW

 • Wsparcie w zadaniach administracyjnych

 • Analizy techniczne w obszarze energetyki wiatrowej

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów o kierunku: energetyka, okrętownictwo i oceanografia lub pokrewne
 • Biegła znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej, pakietu narzędziowego MS Office
 • Wiedza z energetyki wiatrowej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, otwartość, cierpliwość, komunikatywność
 • Umiejętność syntetyzowania danych i wyciągania wniosków
 • Umiejętność pracy w zespole

To oferujemy:

 • Przyjazne środowisko pracy
 • 6 miesięczny płatny staż
 • Elastyczny tryb pracy
 • Szkolenia merytoryczne i rozwój kompetencji miękkich
 • Praca w zawodzie
 • Odpowiedzialność za projekt/zadanie

Benefity:

 • Możliwość rozwoju
 • wsparcie merytoryczne opiekuna
 • doświadczenie i wiedza ekspercka
 • udział w innowacyjnych projektach
 • program ambasadorski

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: staze.ewatenerga.pl wpisując w temacie wiadomości Staż w  Oddziale Eksploatacji MFW lub nr referencyjny 1/GOM/2023

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV oraz rozwiązanie zadania (case study) 

Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Wytwarzanie S.A..w celu prowadzenia rekrutacji związanej z programem stażowym Kierunek Orlen”

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odbywających praktyki/staż w Energa Wytwarzanie SA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Wytwarzanie S.A. (dalej zwana Energa Wytwarzanie), 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, adres do korespondencji: Energa Wytwarzanie S.A., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 42a, e-mail:kancelaria.ewatenerga.pl ((link sends e-mail))
 2. Energa Wytwarzanie powołała Inspektora Ochrony Danych (dalej zwany IOD), z którym może skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-wytwarzanieatenerga.pl ((link sends e-mail))lub korespondencyjnie na adres Energa Wytwarzanie wskazany w pkt. 1.
 3. Twoje dane osobowe Energa Wytwarzanie otrzymała od uczelni/szkoły (dalej Uczelnia), która skierowała Ciebie na praktyki studenckie/zawodowe (dalej Praktyki) lub bezpośrednio od Ciebie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Praktyki w następujących celach:
 • realizacji podpisanej umowy o organizację Praktyki lub podjęcia działań przed jej podpisaniem, na Twoje żądanie/wniosek,
 • odbycia i rozliczenia Praktyki w zakładzie pracy Energa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenia monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz poczty elektronicznej ADO,  monitorowanie aktywności użytkownika w ramach dostępu do sieci Internet, monitorowanie działań użytkownika w ramach sieci komputerowej, monitorowanie logowań i działań na stacji roboczej,
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego pomieszczeń i obiektów Energa Wytwarzanie,
 • ochrony osób i mienia Energa Wytwarzanie, w tym umieszczenie zdjęcia (wizerunku) oraz imienia i nazwiska na karcie dostępu do pomieszczeń,
 • wykorzystania imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu, numeru użytkownika systemu IT/kadrowego oraz służbowego adresu e-mail do realizacji przedsięwzięć biznesowych, w tym umów zawartych przez Energa Wytwarzanie, np. oznaczenia twórcy dokumentacji, wskazania osoby do kontaktu w umowach z kontrahentami, organizacja konkursów wewnątrzzakładowych,
 • umieszczenia/usunięcia zdjęcia (wizerunku) na profilu poczty elektronicznej ADO, Skype oraz Intranet, a także publikowania komentarzy, opinii lub własnych zdjęć (wizerunków) na grupach dyskusyjnych Intranetu, jeśli sam, z własnej woli to wykonujesz,
 • realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotów Dominujących w Grupie Orlen i w Grupie Energa, tj. : gdy jest to niezbędne, przekazanie Twoich danych osobowych do Podmiotu Dominującego, w celach realizacji jego kompetencji, w tym m.in. opisanych w Umowie o współpracy w Grupie Energa; dane osobowe, które mogą być przekazane Podmiotowi Dominującemu to w szczególności: dane kontaktowe, dane imienne, dane dotyczące warunków, formy i zakresu umowy o realizację Praktyki oraz informacje dotyczące stosowania się przez Ciebie do określonych w Grupie Kapitałowej zasad bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a także zabezpieczeń teleinformatycznych,
 • udzielania odpowiedzi na korespondencję,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
 • odbycia szkoleń, w tym w szczególności:
  • bhp i ppoż. wynikających z ustawy Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych GE oraz w związku z RODO,
 • związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • raportowania do właściwych podmiotów informacji związanych z organizacją, przebiegiem i rozliczeniem Praktyki,
 • niszczenia oraz archiwizacji dokumentacji.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO:
 • na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnej i świadomej zgody (jeśli jej udzieliłaś/eś) na przetwarzanie danych osobowych, w jednym lub więcej celach; brak zgody nie ma wpływu na zawarcie umowy i realizację praktyki zawodowej,
 • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem,
 • na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli wynika z nich konieczność wypełnienia przez Energa Wytwarzanie obowiązku określonego w przepisach prawa, w tym m.in. ustawie Kodeks pracy, ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisach podatkowych, przepisach BHP,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interes Energa Wytwarzanie lub strony trzeciej w celu m.in. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz odszkodowań, wykrywaniu nadużyć, zapobieganiu oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowaniu wewnętrznych procedur nadzoru zgodności z prawem, raportowaniu, sprawozdawczości, archiwizacji dokumentacji, realizacji uprawnień przez Podmiot Dominujący, stosowaniu się do regulacji wewnętrznych Energa Wytwarzanie, ochronie osób oraz mienia Energa Wytwarzanie,
 • w celu wypełnienia obowiązków lub wykonywania szczególnych praw przez Energa Wytwarzanie lub przez Ciebie, w dziedzinie prawa pracy (np. w przypadku postępowania wypadkowego) na podstawie ustawy Kodeks pracy, oraz w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • organy i instytucje publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • podmioty dominujące w Grupie Orlen i w Grupie Energa w celu wykonywania posiadanych uprawnień lub na podstawie wiążącej Energa Wytwarzanie i te podmioty  umowy;
 • uczelnia lub szkoła, która skierowała Ciebie do odbycia stażu/praktyki
 • organizacje związkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
 • firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe lub bankowe jeżeli będzie to niezbędne i zgodne z wewnętrznymi regulacjami lub wynikało z umów zawartych przez Energa Wytwarzanie;
 • podmioty świadczące usługi medycyny pracy;
 • podmioty świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Energa Wytwarzanie;
 • podmioty dostarczające korespondencję;
 • podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, usługi obsługi prawnej oraz w zakresie spraw sądowych;
 • audytorzy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi;
 • wybrani Kontrahenci, z którymi współpracuje Energa Wytwarzanie, jeżeli zostaniesz wskazany jako osoba do kontaktu lub odpowiedzialna za realizację umowy łączącej Energę Wytwarzanie i Kontrahenta;
  • podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
  • podmioty wykonujące usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentacji.

Energa Wytwarzanie może powierzyć dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia Energa Wytwarzanie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie nie niższym niż w Energa Wytwarzanie.

 1. Jeżeli dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie to informujemy, że podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji Praktyki.
 2. W wyniku przetwarzania danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 lub do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, wyznaczany będzie m.in. w oparciu o następujące kryteria:
 • okres trwania praktyki w celu jej realizacji i rozliczenia;
 • czas niezbędny do utrzymywania z Tobą kontaktów służbowych;
 • okres obowiązywania umowy, na podstawie której realizowano praktykę oraz czas niezbędny do jej rozliczenia;
 • okres wymagany przepisami prawa, które mogą obligować Energa Wytwarzanie do przetwarzania danych osobowych przez określony czas;
 • czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Energa Wytwarzanie;
 • czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa;
 • okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji umowy,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej wycofania;
 • w przypadku monitoringu wizyjnego, przez okres do 3 miesięcy.
 1. Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, że ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
 • sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych,
 • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 • usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Energa Wytwarzanie lub IOD.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Twoich danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl(link is external) .

Zainteresowało Cię to ogłoszenie?
Biurem Karier Studenckich przygotujesz swoje dokumenty aplikacyjne oraz przygotujesz się do rozmowy rekrutacyjnej.
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Charemska
15.03.2023