praktykant do Działu Obsługi Klienta serwisów short-sea

Grupa CMA CGM jest obecna w ponad 160 krajach posiadając sieć ponad 755 agencji. Dysponując nowoczesną i zróżnicowaną flotą 445 statków, Grupa CMA CGM  obsługuje ponad 420 z 521 portów handlowych na świecie.

Obecnie poszukujemy praktykanta do Działu Obsługi Klienta serwisów short-sea

Praktykant do Działu Obsługi Klienta serwisów short-sea

Umowa na staż (od czerwca około 2 miesiące)

Lokalizacja: Gdynia

Twój zakres obowiązków:

•             Aktualizowanie danych w systemie

•             Kompletowanie dokumentów niezbędnych do realizacji procesu transportowego

•             Uczestnictwo spotkaniach zespołowych

•             Współpraca z innymi działami w zakresie planowania transportu dla kluczowych klientów

Nasze wymagania:

•             Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów branżowych z możliwością pracy w wymiarze pełnego etatu

•             Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodną komunikację

•             Kompetencje, które są potrzebne w pracy z klientem: otwarta komunikacja, analityczne podejście i samodzielne rozwiązywanie spraw, zarządzanie swoim czasem pracy i umiejętność segregacji zadań wg ich pilności i ważności.

Oferujemy:

•             Pracę w zgranym, pomocnym zespole

•             Kompleksowe szkolenie

•             Umowę o pracę na czas zastępstwa w pełnym wymiarze etatu

•             Pakiet socjalny: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Plan Emerytalny, dopłaty do wypoczynku dla dzieci oraz dopłaty do zajęć kulturalno – sportowych

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Swoje aplikacje studenci mogą kierować na adres gdy.hratcma-cgm.com

Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była uwzględniana na potrzeby przyszłych rekrutacji umieść w CV dodatkową zgodę: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

1.            Administrator Danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CMA CGM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Polskiej 13A, 81 – 339 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010726, NIP: 586-000-60-16, tel: +48 586279700, FAX: +48 586279701, e-mail: gdy.genboxatcma-cgm.com

2.            Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników CMA CGM Polska Sp.  o.o. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora.

3.            Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usług. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom Administratora, podwykonawcom Administratora, firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,  firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

4.            Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej, aby realizować cele wymienione w punkcie 2 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych Spółce. W każdym przypadku przekazywania Państwa danych poza EOG innym podmiotom, Administrator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Administrator może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.            Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.

6.            Uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

7.            W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.            Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy się kontaktować się z Administratorem -  adres e- mail: gdy.genboxatcma-cgm.com  lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres CMA CGM Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13A, 81 – 339 Gdynia  z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

9.            W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Charemska
07.06.2024