Assessing the potential of future maritime applications in the context of VDE (VHF Data Exchange System (JERICHO-VDE)

Program: 

ESA ARTES 20 Phase II, Advanced Research in Telecommunications Systems 20 - Integrated Applications Promotion

Termin: 

08.05.2017 - 18.04.2018

Instytucja finansująca: 

European Space Agency

Kierownik projektu: 

mgr Marcin Waraksa

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Partner wiodący: European Space Agency

Skład konsorcium: 

 • Creotech Instruments S.A. (lider konsorcium)
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Instytut Łączności – PIB
 • Excodus

Kierownik projektu w Akademii Morskiej w Gdyni: mgr inż. Marcin Waraksa, Katedra Telekomunikacji Morskiej

Opis projektu: 

System Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS) jest od kilku lat uznanym i efektywnym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz jej monitorowania przez autoryzowane instytucje, wymaganym stosownym ustawodawstwem międzynarodowym jako obowiązkowe wyposażenie jednostek morskich podlegających Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS). Wraz z rosnącą rolą systemu AIS oraz nowymi wymaganiami stawianymi głównie przez administracje morskie, straże przybrzeżne oraz marynarki wojenne krajów posiadających własną infrastrukturę do agregacji i przetwarzania danych AIS na przestrzeni lat rozbudowano podstawowe funkcjonalności systemu AIS o nowe usługi, takie jak:

 • wprowadzenie transponderów klasy B instalowanych na jednostkach nie objętych konwencją SOLAS
 • monitoring rzeczywistego oznakowania nawigacyjnego (AtoN – Aids-to-Navigation)
 • implementacja wirtualnego oznakowania nawigacyjnego
 • wyposażenie radiopław EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) w nadajniki AIS (EPIRB-AIS)
 • wdrożenie transponderów AIS-SART

Innym, ważnym aspektem rozwoju systemu AIS stała się lawinowo rosnąca liczba binarnych dedykowanych wiadomości aplikacyjnych (Application Specific Messages - ASM) nie związanych bezpośrednio z podstawową funkcjonalnością systemu definiowaną w rekomendacjach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union - ITU) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego  (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA).

Powyższe urządzenia i wiadomości doprowadziły do znacznego obciążenia interfejsu radiowego systemu AIS (VHF Data Link – VDL)  mającego destrukcyjny wpływ na stabilność działania systemu. Rosnące obciążenie VDL stało się bezpośrednią podstawą podjęcia prac nad definicją nowego systemu wymiany danych w morskim paśmie VHF. Trwający proces, mający za zadanie doprowadzenie, z jednej strony, od odciążenia VDL systemu AIS, a z drugiej do zapewnienia cyfrowej wymiany danych w trybie dupleksowym w relacjach ląd – statek, statek – statek czy też statek – satelita. Proces ten doprowadził on do powstania koncepcji systemu VHF Data Exchange System (VDES), którego integralną częścią stanie się system AIS.

Proponowany system wymiany danych w morskim paśmie VHF ma zintegrować funkcjonalność systemu AIS, ASM oraz VDE (VHF Data Exchange) jak i realizować w/w funkcje z wykorzystaniem segmentu satelitarnego. Wobec powyższego w VDES definiuje się dwa segmenty: naziemny (lądowy i statkowy) VDES-TER oraz satelitarny VDES-SAT. Istotą VDES jest realizacja zadań wynikających z wyodrębnienia dedykowanych wiadomości aplikacyjnych (ASM) z systemu AIS oraz stworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy statkami oraz statkami a służbami nadzoru i monitorowania ruchu morskiego. Główne wymagania które VDES musi spełniać przedstawiono poniżej:

 • Ochrona integralności AIS VDL - dotychczasowe kanały VHF AIS1 i AIS2 (87B oraz 88B – 161,975MHz i 162,025MHz odpowiednio)
 • Zwiększenie liczby monitorowanych transponderów statkowych będących w zasięgu poprzez przeniesienie komunikacji niekrytycznej oraz ASM do dedykowanych kanałów częstotliwościowych
 • Zwiększenie szybkości transmisji danych w morskim paśmie VHF oraz poprawę efektywności ASM poprzez łączenie kanałów przyległych

System VDES umożliwi dalszy rozwój aplikacji związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem i ochroną żeglugi, ochroną środowiska morskiego i poprawą efektywności transportu morskiego. Wprowadzenie VDES umożliwi opracowanie i wdrożenie nowych usług implementujące koncepcję e-Nawigacji oraz szeregu innych usług dedykowanych.

 

Cel projektu: Celem projektu JERICHO-VDES jest opracowanie studium wykonalności i przygotowanie planu wdrożenia dwóch usług implementowanych, w będącym w fazie definicji segmencie kosmicznym systemu wymiany danych w morskim paśmie VHF - VHF Data Exchange System (VDES).

Termin realizacji projektu: 2017-05-08 – 2018-04-18

Ogólna wartość projektu: 150 000,00€

Wartość wydatków kwalifikowanych AMG: 40 000,00€ netto (49 200,00€ brutto)

Wartość dofinansowania: 100%