Collision Avoidance Domain-Method Used by Ships and aShore - CADMUSS

Program: 

MARTERA, Priority Area 5: Safety and Security

Termin: 

01.09.2020 - 31.08.2023

Instytucja finansująca: 

NCBR

Kierownik projektu: 

dr hab. Jakub Montewka

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Mar-TERA ERA-NET Cofund:

“Collision Avoidance Domain-Method Used by Ships and aShore”

Opis i cel projektu:

Projekt posiada trzy zasadnicze cele badawcze. Pierwszy z nich polega na opracowaniu kryterium bezpieczeństwa dla sytuacji spotkaniowej dwóch statków zarówno na pełnym morzu, jak i w strefie przybrzeżnej. Drugim celem projektu jest wdrożenie opracowanego kryterium w ramach statkowego i lądowego narzędzia wspomagania decyzji (DST). Pozwoli to na wspieranie zadań związanych z unikania kolizji z perspektywy statków oraz służb lądowych, takich jak Vessel Traffic Services (VTS) i Fleet Operation Centers (FOC). Ostatnim celem projektu jest zapewnienie solidnych podstaw do przeniesienia koncepcji kryterium bezpieczeństwa na obszar strategicznej oceny ryzyka. Pozwoliłoby to na zastosowanie kryterium do oceny poziomu ryzyka przypadkowego dla danego obszaru morskiego, a także do profilowania ryzyka dzięki przetwarzaniu danych dla poszczególnych rejsów lub statków.

Kryterium bezpieczeństwa wyznacza obszar niezbędny dla statku do realizacji bezpiecznego manewru uniknięcia kolizji lub wejścia na mieliznę. Dwa rodzaje działań mogłyby być rozpatrywane ze względu na podział domeny bezpieczeństwa na dwa podobszary:

  1. Zapobieganie zderzeniom w warunkach minimalnej odległości pozwalającej na realizację manewru antykolizyjnego z uwzględnieniem dynamiki ruchu statku (obwiednia wewnętrzna);
  2. Zapobieganie zderzeniom w warunkach intuicyjnych działań nawigatora w strefie komfortowego manewru antykolizyjnego (obwiednia zewnętrzna).

Zapobieganie zderzeniom w strefie komfortowego manewru nawigatora można zdefiniować jako manewr, który jest dobrze znany załodze i często praktykowany podczas codziennej pracy na statku. Warunek ten jest niezbędny, ponieważ w trakcie tzw. "manewru ostatniej szansy" działania załogi pracującej pod presją, mogą negatywnie rzutować na jakość i skuteczność realizowanego manewru. Uwzględnianie stateczności statku i wpływu warunków pogodowych może dodatkowo skutkować brakiem zezwolenia na tego typu manewr. Dlatego też, manewr ostatniej szansy nie może być postrzegany jako całkowicie bezpieczny dla ładunku i załogi. Dodatkowo, w ramach projektu zostanie zbadany wpływ opracowanego kryterium na zastosowanie go w usługach nadzoru i zarządzania ruchem statków w ośrodkach lądowych takich jak VTS czy FOC stosujących infrastrukturę e-nawigacji z możliwością wymiany danych.

Aby zdefiniować kryterium bezpieczeństwa obejmujące wszystkie istotne aspekty żeglugi morskiej, zastosujemy podejście hybrydowe łącząc symulacje komputerowe, wykonane przy użyciu dwóch zaawansowanych narzędzi, z oceną ekspertów. Oprogramowania wykorzystane do symulacji komputerowych bazują na nowoczesnych modelach ruchu statku z uwzględnieniem sześciu stopni swobody dla wybranego typu jednostki i warunków środowiskowych. Dodatkowo, rozpatrywane są zewnętrzne oraz wewnętrzne strategie unikania kolizji służące ocenie horyzontalnych wymiarów domeny statku, a także numeryczna mechanika płynów (CFD) do określenie pionowego, dynamicznego zakresu domeny. Wiedza ekspertów zostanie użyta do określenia rodzaju manewru wymijającego i strategii zapobiegania zderzeniom, które załoga powinna znać i stosować w sytuacji nadmiernego zbliżenia.

Tak opracowane kryterium zostanie wbudowane w: 1) pokładowe narzędzia wspomagania decyzji klasy ENC wspierające nawigatora w rozwiązywaniu sytuacji kolizyjnych; 2) konsolę operatora centrum lądowego służącą do zdalnej pomocy w kontroli ruchu morskiego. Zostanie to zrealizowane poprzez zapewnienie natychmiastowej informacji o dostępnym czasie oraz zalecanych bezpiecznych zmianach kursu statku.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023

Ogólna wartość projektu:  1.399.000

Wartość dofinansowania dla UMG:  110.000

Strona projektu CADMUSS: http://www.cadmuss-project.eu/