Często zadawane pytania

 

1. W jakim języku odbywają się studia na UMG?

Studia na UMG odbywają się wyłącznie w języku polskim.

 

2. Czym jest nostryfikacja? 

Nostryfikacja dyplomów - NAWA

 

3. Jak wygląda postępowanie nostryfikacyjne na UMG?

Kandydat na studia powinien złożyć podanie o nostryfikację do Prorektora ds. Kształcenia dr. hab. Sambora Guze, prof. UMG.

Do podania należy dołączyć kserokopię:

  1. dyplomu ukończenia studiów;
  2. dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  3. świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego przyjęto na studia.

UMG może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych w punktach 1-3.

 

4. Czy możliwe jest przeniesienie z uczelni ukraińskiej na UMG?
Przeniesienie jest możliwe, jednakże należy uzyskać pozytywną weryfikację, uzyskanych w uczelni macierzystej, efektów uczenia się. Weryfikacja ta może polegać na konieczności zdania określonych egzaminów i zaliczeń z toku studiów w języku polskim. Ze względu na możliwe różnice programowe oraz barierę językową sugerujemy wzięcie udziału w rekrutacji na studia.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni