Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy

Program: 

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, OP III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Termin: 

01.10.2016 - 30.09.2018

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr inż. Kalina Detka

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Projekt pt.” Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy” realizowany jest we współpracy 3 pomorskich uczelni takich jak Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Akademia Marynarki Wojennej.

Celem głównym projektu jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na pomorskim rynku pracy w branży technologii kosmicznych do września 2018 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie międzyuczelnianego i międzywydziałowego kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne(TKiS) II stopnia studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu województwa pomorskiego oraz włączenie pracodawców w tworzenie i realizację nowych elementów dydaktyki - poprowadzenie zajęć warsztatowych, mentoring projektów grupowych oraz prac dyplomowych studentów.

Uruchomiony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kierunek TKiS dostosowany jest przy udziale pracodawców zrzeszonych w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie oraz dzięki współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), mającą siedzibę w Gdańsku oraz specjalistów z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W ramach kierunku TKiS uruchomione zostały 4 nowe specjalności:

- Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

- Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej,

- Morskie systemy satelitarne i kosmiczne,

- Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne będzie posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe, pożądane aktualnie na rynku pracy. 

Okres realizacji projektu: 2016-10-01 do: 2018-09-30

Ogólna wartość projektu: 1 973 352,00 zł