SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI GDYNIA I-DAYS

21.03.2024

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem 2 edycji konferencji Academic Gdynia Innovation Days (GDYNIA I-DAYS) oraz z sylwetkami naszych Panelistów.


Alicja Harackiewicz- Dyrektorka Centrum Nauki Experyment w Gdyni, które kształtuje liczne formaty angażujące społeczeństwo w zagadnienia naukowe (m.in.programy nauki obywatelskiej, Pomorska Noc Naukowców, Festiwal nauki i konferencja pn. Sciencecom). Prezes zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN, które zrzesza centra nauki, muzea, akademickie centra popularyzacji nauki, instytuty naukowe i inne organizacje (blisko 40), które parają się komunikacją i upowszechnianiem nauki oraz edukacją naukową. Współtworzy debatę ogólnopolską nt. angażowania społeczeństwa w naukę.


Jacek Wawrzynowicz, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania projektami  B+R, Przedsiębiorczości technologicznej oraz Zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, MBA - Zarządzanie Szkołą Wyższą. Ekspert z zakresu transferu technologii, negocjacji w procesach transferu technologii, broker innowacji. Prowadził i moderował szkolenia i seminaria związane z kreowaniem innowacji, transferem wiedzy i komercjalizacją. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych, w tym uczestniczył bądź kierował ponad 25 projektami B+R. Koordynował ponad 230 procesów komercjalizacji i wdrażania nowych technologii oraz 90 projektów prac przedwdrożeniowych. Autor bądź współautor 67 publikacji – naukowych i popularnonaukowych, w tym z zakresu praktycznego podejścia do procesów komercjalizacji innowacji. Jest współautorem kilku koncepcji aplikacji komputerowych wdrożonych na rynku.


Rafał Nowakowski, Dyrektor Departamentu Badań  i Rozwoju w PGE Energia Ciepła S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, kierunek Energetyka Cieplna oraz studiów podyplomowych Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest rzeczoznawcą NOT w zakresie sieci i systemów energetycznych, niekonwencjonalnych źródeł energetycznych oraz maszyn i urządzeń energetycznych. Posiada również uprawnienia górnicze w zakresie średniego dozoru o specjalności energomechanicznej  w odkrywkowych kopalniach. Z energetyką związany od 2008 roku. W 2009 roku został oddelegowany na dwa lata do pracy w jednostce badawczo-rozwojowej dużego koncernu energetycznego w Szwecji, gdzie prowadził w szczególności projekty z obszaru CCS (Carbon Capture and Storage) oraz odnawialnymi źródłami energii. Od 2011 roku zajmuje się analizą regulacji europejskich oraz krajowych w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej oraz kogeneracji i ich wpływem na branże energetyczną oraz sektor ciepłowniczy. Od ostatnich 7 lat zaangażowany w realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych w sektorze energetycznym nakierowanych na minimalizację wpływu działalności wytwórczej na klimat i środowisko oraz na optymalizację ekonomii funkcjonowania przedsiębiorstw.


Magda Szwedowska, Specjalista ds. Funduszy Europejskich, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych


Alina Jaworska, Prezeska Zarządu STARTOVA.PL Sp. z o.o. Wiceprzewodnicząca Porozumienia Spółek Celowych (PSC). Zarządza spółką celową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od 2023 r. odpowiada za komercjalizację pośrednią, czyli konwersję projektów naukowych w zalążkowe firmy wysokotechnologiczne. Decyduje o powołaniu do życia uczelnianych startupów, analizując potencjał biznesowy projektów, ich opłacalność, rynek docelowy, konkurencję oraz kompetencje zespołu. Aktualnie wspiera rozwój 23 spółek spin-off pomagając w formalnych, strategicznych i organizacyjnych aspektach kształtowania przedsięwzięć i przedsiębiorstw. Ze swoimi spin-offami skutecznie komercjalizuje projekty w takich dziedzinach, jak: biotech, nowe technologie materiałowe, IoT, automatyka i robotyka, multimedia, VR, kognitywistyka i wiele innych. W latach 2015-2022 współtworzyła polski ekosystem startupowy. W sektorze projektów badawczo-rozwojowych i nowych technologii posiada wieloletnie, kierownicze doświadczenie. Wspiera inicjatywy kobiet w IT. Łączy zorientowaną na efekt zwinną startupową filozofię pracy z warsztatem metodyczno-naukowym. Jest ekspertką Sieci Badawczej Łukasiewicz. Posiada tytuł Executive MBA Polskiej Akademii Nauk.


Mikołaj Pasek, Prezes Zarządu Domat Consulting Sp. z o.o. Od 2015 roku wspólnik spółki. Z wykształcenia manager, z zamiłowania innowator. Przedsiębiorca działający w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Współtwórca technologii "Aglomerat - Lokalne Systemy Odzysku Energetycznego Odpadów" oraz "Domat Energy - Niezależne Energetycznie Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych". Aktualnie pracuje nad nowymi technologiami energetycznymi, w tym wodorowymi i biogazowymi. Prywatnie szczęśliwy mąż i wielbiciel alpak.


Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych (dotyczących m. in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii).Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Słuchacz kursu "Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” na Wydziale Teologicznym UKSW. Interesuje się duchowością i życiem św. Ignacego Loyoli.


Jaśmina Zwierz, Project Manager, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Absolwentka prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. W PSSE zajmuje się współpracą z uczelniami, klastrami, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami międzynarodowymi takimi jak IASP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych) oraz EBN (Europejska Sieć Centrów Biznesu i Innowacji). Obecnie wspiera również start-upy  w rozwoju projektów badawczo-rozwojowych poprzez świadczenie i organizację usług doradczych w zakresie prezentacji projektów biznesowych, zarządzania w przedsiębiorstwie oraz transferu technologii. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na podyplomowych studiach menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wykorzystuje jako mentor biznesowy, ekspert w zakresie wystąpień publicznych, kierownik programowy konferencji dla środowiska star-upowego i biznesu. Ma ponad 7 letnie doświadczenie w mentoringu i ocenie start-upów m.in. w polskiej edycji konkursu European Satellite Navigation Competition (ESNC), Hej Startup będącym konkursem partnerskim programu InCredibles Sebastiana Kulczyka, konkursach akceleracyjnych Life Science i Eco-on, a także Strefie Akceleracji organizowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz technologiczno-ekologicznym hackathonie Hack4Change. Od 2017 r.  jest przewodniczącą Komisji Eksperckiej oceniającej przedsiębiorstwa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.


Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacji Interizon. Prezes Zarządu Fundacji Interizon, koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego Interizon. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informatycznie". Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo - rozwojowymi z branży informatycznej. Członek Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego. Jeden z inicjatorów powołania Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, jednego z polskich European Digital Innovation Hubs.


Andrzej Poszewiecki, Wiceprezes spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego – Univentum Labs, adiunkt w Katedrze Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego UG, członek American Economic Association, członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.  Wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora UG za osiągnięcia naukowe. Ekspert Komisji Europejskiej, NCBiR, PARP oraz Ministerstwa Zdrowia.


Marta Wangin, Dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zawodowo związana z uczelnią od 15 lat, głównie w obszarze innowacji i transferu technologii. Aktualnie działająca z kilkunastoosobowym zespołem na rzecz szeroko pojętej współpracy UWM z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym również badawczo-rozwojowymi, dofinansowanymi ze środków unijnych. Działaczka na rzecz zrównoważonego rozwoju w uniwersyteckim zespole Green Team. Moderatorka warsztatów i zwolenniczka metod pracy, w szczególności projektowania innowacji, opartych na narzędziach i metodach Design Management. W pracy i w życiu nastawiona na dialog i partnerstwo.


Włodzimierz Matyskiewicz, Prezes Zarządu Remontowa Electrical Solution sp. z o.o. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa z 2004 roku, z tytułem magistra inżyniera w zakresie urządzeń okrętowych i obiektów oceanotechnicznych. Rozpoczął swoją karierę zawodową w roku 2004 w TZUO Towimor S.A jako konstruktor-projektant. Nadzorował budowę nowych linii technologicznych w różnych firmach na stanowiskach kierowniczych, związany przez kilkanaście lat z utrzymaniem ruchu. W 2015 roku dołączył do Stoczni Remontowej jako Specjalista ds. prób i testów zdawczych, następnie przechodząc przez różne stanowiska w pionie produkcyjnym. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w kilku kluczowych firmach Remontowa Holding SA: Remontowa LNG System, Remontowa Electrical Solutions, Remontowa Hydroster System oraz w Fabryce Mebli Okrętowych Famos.


Dorota Rzążewska, Prezeska Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP) obecnej kadencji. Jest krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym, a także mediatorem w sprawach własności intelektualnej oraz arbitrem polskich i europejskich sądów arbitrażowych ds. domen internetowych. Od ponad 25 lat doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach z zakresu ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomaga przedsiębiorcom efektywnie zarządzać prawami własności intelektualnej by rozwijać biznes i osiągać rynkowy sukces. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie rzecznika patentowego oraz radcy prawnego dzięki czemu z dużym powodzeniem prowadzi postępowania sporne i sądowe z zakresu naruszeń praw wyłącznych, w tym skomplikowane spory patentowe oraz odnośnie znaków towarowych czy praw autorskich. Zajmuje się także tematyką ochrony praw własności intelektualnej w Internecie w odniesieniu do nazw domen internetowych a także szeroko w rozumianej działalności e-commerce. Wspiera też firmy w realizacji strategii biznesowych, świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych. Aktywnie popularyzuje wiedzę na temat ochrony praw własności intelektualnej podczas wielu konferencji, szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Jest autorką licznych krajowych i zagranicznych publikacji. Działa aktywnie także w międzynarodowych organizacjach prawa własności intelektualnej INTA oraz AIPPI. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz JWP Kancelarii Prawnej, a także fundatorką Fundacji JWP Pomysł-Patent-Zysk.