Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni

Program: 

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Termin: 

01.08.2010 - 31.12.2012

Kierownik projektu: 

dr hab. Marek Grzybowski

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)