Morze kompetencji - nowoczesne kształcenie dla potrzeb gospodarki morskiej

Program: 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Termin: 

01.06.2024 - 30.04.2028

Kierownik projektu: 

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

nr projektu FERS.01.05-IP.08-006/23

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Informacje o projekcie

Numer umowy o dofinansowanie: FERS.01.05-IP.08-0279/23-00

Wysokość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 150 516,50 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 770 516,50 PLN

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie jakości kształcenia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG) i zapewnienie absolwentom umiejętności dostosowanych do zmieniających się uwarunkowań gospodarki, w tym gospodarki morskiej, oraz rynku pracy w Polsce i na Pomorzu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Opracowanie programu kształcenia dla nowego kierunku studiów drugiego stopnia pod nazwą: Żegluga Autonomiczna - Wydział Nawigacyjny.

Zadanie 2. Opracowanie programu kształcenia dla nowego kierunku studiów drugiego stopnia pod nazwą: Menedżer Żywności i Żywienia - Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.

Zadanie 3. Opracowanie programu kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia pod nazwą: Wentylacja, Klimatyzacja oraz Pompy Ciepła - Wydział Mechaniczny.

Zadanie 4. Modyfikacja programów kształcenia na kierunkach Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja - Wydział Elektryczny.

Zadanie 5. Modyfikacja programów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny

Zadanie 6. Modyfikacja programów kształcenia dla kierunków Nawigacja i Transport - Wydział Nawigacyjny.

Zadanie 7. Realizacja dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, które mają wspomagać realizację efektów kształcenia - działania ogólnouczelniane.

Zadanie 8. Realizacja działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki - działania ogólnouczelniane.

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 300 studentów modyfikowanych lub nowo tworzonych programów kształcenia (dwa cykle kształcenia) oraz 70 osób z kadry akademickiej.

Główny rezultat projektu: Realizacja projektu pozwoli na wypełnienie luk kompetencyjnych identyfikowanych na rynku pracy i wykształcić profesjonalne zasoby ludzkie, zdolne do realizacji zadań wynikających z transformacji klimatycznej i cyfrowej.

 

 

Informujemy  o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.