Wymagane dokumenty

 

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów II stopnia

Kandydaci oprócz zarejestrowania się na stronach elektronicznej rekrutacji składają w teczkach, opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:

  1. Ankietę osobową obowiązującą na Uniwersytecie Morskim wygenerowaną w elektronicznym systemie rekrutacji. 
  2. Dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu.
  3. Dokument tożsamości do wglądu.
  4. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.
  5. Kolorowe 2 zdjęcia  na jasnym tle  podpisane nazwiskiem,  imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.  Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami.

    a)  osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć   zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi  szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

   b) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

   c) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,

   d)  osoby o których mowa w  ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

  1. Kserokopię ważnej  książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał  ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko na kierunek Towaroznawstwo.   
 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
23.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 23.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 07.05.2019