Zespół ds. Strategii HR

Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powołany został Zespół, którego celem jest opracowanie Strategii w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców.

W wyniku podjętych działań, Zespół zrealizował następujące zadania:

  • opracowanie harmonogramu prac,
  • wstępna analiza zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych, procedur i praktyk stosowanych na Uczelni, uwzględniająca zakres stosowania zapisów Karty i Kodeksu,
  • opracowanie metodologii i badania ankietowego dotyczącego realizacji zapisów Kary i Kodeksu,
  • przeprowadzenie badania ankietowego.

Dalsze prace Zespołu obejmować będą:

  • przygotowanie Analizy rozbieżności wykazującej obszary wymagające podjęcia w UMG działań dostosowujących regulacji wewnętrzne do wymogów Karty i Kodeksu,
  • konsultacje z pracownikami wydziałów/katedr dotyczące treści przygotowanej analizy,
  • opracowanie strategii działań, zwanej „Strategią HR4R”.

Ponieważ planuje się, że powyższe zadania zostaną zrealizowane do końca 2017 roku, Władze UMG liczą na aktywną współpracę całej społeczności akademickiej nad wyżej wymienionymi dokumentami.

W dniu 15 grudnia 2017 roku JM Rektor UMG powołał Zespół ds. monitorowania wdrożenia Strategii Human Resources dla pracowników naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
29.05.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 03.09.2018