Dział Nauki i Współpracy

Dział Nauki i Współpracy 

 • Prowadzi rejestr umów bilateralnych, projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i rozwojowych prowadzonych w Uczelni.
 • Prowadzi ewidencję międzynarodowych umów o współpracy o charakterze naukowym i dydaktycznym.
 • Przygotowuje roczne sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Uczelni.
 • Upowszechnia informacje o działaniach naukowych Uczelni.
 • Przygotowuje treść zarządzeń wewnętrznych dotyczących działalności naukowo-badawczej Uczelni.
 • Wspiera kierownictwo Uczelni i jej jednostki organizacyjne w działaniach na rzecz przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej UMG.
 • Weryfikuje wnioski o premie i nagrody rektora za działalność naukową.
 • Monitoruje osiągnięcia naukowe pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, zespołów i jednostek organizacyjnych UMG.
 • Poszukuje źródeł finansowania dla projektów badawczych, badawczo-rozwojowych
  i rozwojowych  z funduszy UE, programów krajowych oraz międzynarodowych.
 • Informuje pracowników Uczelni o dostępnych programach i funduszach europejskich.
 • Współpracuje z jednostkami wewnętrznymi Uczelni w zakresie efektywnego wykorzystania szans  rozwojowych finansowanych ze środków funduszy UE i programów krajowych. 
 • Udziela pomocy formalno-technicznej w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, realizację i rozliczanie projektów ogólnouczelnianych.
 • Udziela wsparcia formalno-technicznego wewnętrznym jednostkom Uczelni w zakresie realizacji projektów w ramach międzynarodowych programów badawczych oraz programów związanych z mobilnością pracowników i studentów.
 • Współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym administracją państwową, na rzecz poszukiwania i efektywnego wykorzystania szans rozwoju Uczelni oraz udziału Uczelni w projektach badawczych realizowanych wspólnie z tymi podmiotami.
 • Stymuluje, inicjuje i rozwija procesy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Koordynuje działania i przechowuje dokumentację związaną z wynalazczością i ochroną patentową w UMG.
 • Prowadzi Biuro Współpracy z Zagranicą, w skład którego wchodzi stanowisko głównego specjalisty ds. programów międzynarodowych/koordynatora administracyjnego programu Erasmus+,  głównego specjalisty ds. współpracy międzynarodowej oraz specjalisty ds. współpracy z zagranicą.
 • Realizuje działania związane z polityką Uczelni w zakresie współpracy
  z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 • Koordynuje działania związane z uczestnictwem Uczelni w programach międzynarodowych i członkostwem w organizacjach międzynarodowych.
 • Realizuje  sprawy związane z mobilnością pracowników i studentów w ramach programów międzynarodowych i umów o współpracy.
 • Udziela informacji w zakresie programów i konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, programów regionalnych, programów UE oraz innych programów badawczych.
 • Koordynuje realizację zadań Uczelni związaną z danymi przetwarzanymi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
 • Koordynuje działania zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Uczelni.
 • Przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Działu.

Część zadań jest realizowana w ramach Biura Współpracy z Zagranicą.

Sekretariat Prorektora ds. Nauki:

Adres

Dział Nauki i Współpracy
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

tel. 58 55 86 427
email: m.lubowieckaatau.umg.edu.pl

 

Pracownicy

Izabela DUDEK-MUCZYŃSKA 
Kierownik Działu Nauki i Współpracy

kierownikdnatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 463

 • organizacja pracy Działu
 • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziale
 • system POL-on
 • Logo HR Excellence in Research
 • system zarządzania jakością
 • kontrola zarządcza
 

Małgorzata LUBOWIECKA
Specjalista

m.lubowieckaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 427 

 • sekretariat Prorektora ds. Nauki
 

Anna PAWLAK
Specjalista ds. nauki

a.pawlakatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 423 

 • projekty badawcze finansowane z NCN, MNiSzW
 • działalność statutowa i badania młodych naukowców
 • premie i nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie NCN i działalności statutowej
 

Bożena HRYCIUK
Specjalista ds. nauki

b.hryciukatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 423 

 • procedury nadawania stopni naukowych
 • działalność naukowa pracowników
 • projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych
 • wsparcie zespołu redakcyjnego Zeszytów Naukowych
 • obsługa biura Szkkoły Doktorskiej
 
 

Anna BŁAŻEJEWSKA
Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

intercolatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 293

 • delegacje zagraniczne pracowników oraz studentów
 • rejestr i sprawozdawczość umów o współpracy  międzynarodowej
 

 

Magdalena KUKOWSKA-KASZUBA

Główny specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem

m.kukowska-kaszubaatau.umg.edu.pl, biznesatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 402

 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • organizacja usług doradczych, ekspertyz, badań i analiz wykonywanych przez pracowników UMG na zlecenie podmiotów otoczenia gospodarczego
 • wsparcie i doradztwo dla pracowników UMG w zakresie przedmiotów praw własności przemysłowej
 • prowadzenie rejestrów przedmiotów praw własności przemysłowej powstających w UMG
 

Anna ŻUŁAWSKA

Referent

a.zulawskaatau.umg.edu.pl, biznesatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 402

 

 • budowanie sieci kontaktów nauka-otoczenie gospodarcze, nauka-otoczenie społeczne
 • promocja oferty prac B+R oraz unikalnych rozwiązań powstających w UMG
 • koordynacja działań związanych z inicjowaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi  

 

Magdalena WINIARSKA
Specjalista ds. projektów unijnych

m.winiarskaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 692

 • umowy o  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCBR
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie funduszy europejskich ze źródeł NCBR
 

Dorota BARZOWSKA
Starszy specjalista ds. projektów europejskich

d.barzowskaatau.umg.edu.pl
eurofundatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 352

 • projekty badawczo-rozwojowe oraz rozwojowe  finansowane ze środków europejskich, RPO, NCBR, programu Horyzont 2020 oraz innych źródeł, w tym międzynarodowych
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie funduszy krajowych i europejskich, RPO, NCBR

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Stobiecka
16.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: