Opłaty na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

Opłaty dodatkowe na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1.

Opłata za powtarzanie semestru w danym roku akademickim

2200 PLN

2.

Opłata za powtarzanie roku w danym roku akademickim

4400 PLN

3.

Opłata za powtarzanie przedmiotu – godzina

20 PLN

4.

Opłata za powtarzanie przedmiotu 15-godzinnego

300 PLN

5.

Opłata za powtarzanie przedmiotu 30-godzinnego

600 PLN

6.

Opłata za wznowienie studiów w celu zaliczenia zajęć związanych z pracą dyplomową

500 PLN

7.

Opłata za powtarzanie praktyk morskich na statkach

Zgodnie z kosztami poniesionymi przez wydział

1. W przypadku przedmiotów wlelosemestralnych opłatę za powtarzanie przedmiotu wnosi się w każdym semetrze
    przewidzianej planem studiów realizacji przedmiotu.

2. Opłatę za powtarzanie semestru lub roku wnosi się:

  • jednorazowo do 30 października w semestrze zimowym oraz do 15 marca w semestrze letnim lub
  • w ratach do 30 października i 15 grudnia w semestrze zimowym oraz do 15 marca i 15 maja w semestrze letnim.

3. Opłaty za powtarzanie przedmiotu wnosi się jednorazowo w pierwszym terminie płatności w każdym semestrze.

4. Dziekan  w uzasadnionych przypadkach może ustalić inny kalendarz wnoszenia opłat.

5. Niewniesienie opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku w terminie powoduje cofnięcie zgody na powtarzanie semestru, roku lub    studiowanie warunkowe i skutkuje konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Studiów UMG, do skreślenia z listy studentów włącznie.

6. Rektor może ustalić niższe opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku niż wynikające z w/w tabeli.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
28.05.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 28.05.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 07.10.2020