KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W ZAKŁADZIE TRANSPORTU I LOGISTYKI NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w Zakładzie Transportu i Logistyki

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

 

Data ogłoszenia: 02.06.2023 r.
Termin składania ofert: 02.07.2023 r. do 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.07.2023 r.

 

 Warunki zatrudnienia:

 

 •   zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

 • posiadania dyplomu mgr inż., mgr,
 • wiedzy z zakresu technicznych zagadnień transportu oraz logistyki, jak również budowy i eksploatacji obiektów inżynierskich i urządzeń transportowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii w transporcie,
 • dobrej znajomości oprogramowania inżynierskiego CAD,
 • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
 • biegłej znajomości obsługi pakietu aplikacji biurowych (MS Office),
 • mile widziane doświadczenie w pracy naukowej, potwierdzone opublikowaniem co najmniej 1 publikacji naukowej.

 

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

 • podania o zatrudnienie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni,
 • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 • życiorysu,
 • kwestionariusza osobowego.

 

Wydział Nawigacyjny
Zakład Transportu i Logistyki
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
(tel. 58 69 01 838), e-mail: ktilatwn.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: FACULTY OF NAVIGATION, GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA

POSITION: ASSISTANT

DISCIPLINE: CIVIL ENGINEERING, SURVEYING AND TRANSPORTATION

POSTED:02.06.2023

EXPIRES: 02.07.2023, 2PM

WEBSITE: http://bip.am.gdynia.pl/aktualne-oferty-na-wydzialach

KEY WORDS: TRANSPORT, INTELIGENT TRANSPORT SYSTEMS,  TRANSPORT LOGISTIC

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

A candidate for the position required:

• having a diploma of M.Sc.Eng., M.Sc.,
• knowledge in the field of technical issues of transport and logistics, as well as the construction and operation of engineering structures and transport equipment, and the use of innovative technologies
in transport,
• good knowledge of CAD engineering software,
• knowledge of English at least at B1 level,
• proficient knowledge of the office application package (MS Office),
• experience in scientific work, confirmed by the publication of at least 1 scientific publication, is welcome.


Persons entering the competition are asked to send in:
• applications for employment for the Gdynia Maritime University,
• photocopies of diplomas, certificates confirming additional qualifications of the candidate,
• CV,
• personal questionnaire.

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
02.06.2023