KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE NAWIGACJI NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

              DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
              UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA
       W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
      W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA  I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 20.12.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2024, 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 02.02.2024

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku nawigacja w specjalności transport morski lub dyplom inżyniera nawigatora transportu morskiego i ukończone studia drugiego stopnia
 • aktualny dyplom morski co najmniej na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym wydany zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW
 • posiadanie świadectwa zdrowia umożliwiającego okrętowanie na statki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w charakterze opiekuna studentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego, al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. (58) 558 61 34, e-mail: biuroatwn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: MARITIME UNIVERSITY, FACULTY OF NAVIGATION, DEPARTMENT OF NAVIGATION

CITY: GDYNIA

POSITION: Research and teaching assistant in Departament of Navigation

DISCIPLINE: Civil engineering, Geodesy and Transport

POSTED: 20.12.2023

EXPIRES: 31.01.2024, 2PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The research assistant candidate should have:

- diploma of completing uniform master's studies in the field of navigation in the specialization of sea transport or diploma of an engineer in sea transport navigator and completed second-cycle studies

- a current maritime unlimited certificate a at least at the operational level in the deck department issued in accordance with the provisions of the STCW Convention

- possession of a health certificate enabling embarkation on ships of the Maritime University of Gdynia as a student teacher.

 

Applying candidates are asked to prepare:

 • an application for a employment;
 • short CV;
 • photocopies of diploma.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
20.12.2023