Asystent w Katedrze Geodezji i Oceanografii na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

ogłasza 

KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA
w Katedrze Geodezji i Oceanografii

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

  • posiadania dyplomu magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii,
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowej w obszarze Systemów Informacji Przestrzennej oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
  • praktyki zawodowej w zakresie realizacji pomiarów geodezyjnych, 
  • znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podania o zatrudnienie,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • aktualnego dorobku naukowego,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego.

Na adres:
Akademia Morska
Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego 
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia 
(tel. 58 69 01 144)

Termin zamknięcia konkursu upływa 18.01.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.12.2015