Starszy wykładowca w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza
KONKURSU NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY
w Katedrze Transportu i Logistyki

Od kandydata na stanowisko starszego wykładowcy wymaga się:

 • nie mniej niż 10 lat stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej,
 • posiadania stopnia magistra w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinach związanych z budową i eksploatacją obiektów infrastruktury transportu,
 • legitymowania się dyplomem doktorskim w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinach związanych z budową i eksploatacją obiektów infrastruktury transportu lądowego lub morskiego,
 • znajomości zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji obiektów transportu morskiego (portów morskich, terminali portowych, budowli hydrotechnicznych), portów lotniczych oraz obiektów transportu lądowego (stacji kolejowych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych),
 • predyspozycji do pracy dydaktycznej,
 • zdolności organizacyjnych,
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

 • podania o zatrudnienie,
 • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 • życiorysu,
 • kwestionariusza osobowego.

Na adres:
Akademia Morska w Gdyni
Katedra Transportu i Logistyki
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
(tel. 58 69 01 838)

Termin zamknięcia konkursu upływa: 08.01.2016 r.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.12.2015