Profesor nadzwyczajny – Wydział Mechaniczny – pełen etat

                                                                                        Gdynia, 15.12.2015r.

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA  KONKURS

na  stanowisko profesora nadzwyczajnego  na Wydziale Mechanicznym

w Katedrze  Podstaw Techniki

        

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie AM (§ 84 i § 85).

Warunki konkursu:

  1. wymagany tytuł profesora  lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”,
  2. zatrudnienie na pełnym etacie w Uczelni, które stanowić będzie pierwsze miejsce pracy.
  3. danie pełnych uprawnień akademickich w zakresie doktoryzowania w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”, uprawnień dydaktycznych dla studiów  pierwszego i drugiego stopnia w zakresie „mechanika i budowa maszyn” oraz uprawnień naukowo-badawczych.
  4. znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych.
  5. zainteresowania w obszarze wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji maszyn.

Wymagania szczegółowe:

  1. doświadczenie dydaktyczne – minimum 5 lat pracy jako nauczyciel akademicki i możliwość prowadzenia wykładów z PKM i Eksploatacji Maszyn.

Wymagane dokumenty:

-   podanie,

-   życiorys,

-   kwestionariusz osobowy,

-  odpis dyplomu profesora nauk technicznych.

-  autoreferat o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

-  wykaz  osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

 

Termin  składania wniosków:    31 styczeń 2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   16  luty 2016r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w sekretariacie Katedry Podstaw Techniki  AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. 621-89-97,wew. 331  p.A-208.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawlekto
17.12.2015