Asystent w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy Kandydata do pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej minimum ze stopniem zawodowym magistra inżyniera, absolwenta wyższej uczelni kierunku związanego z elektrotechniką bądź elektroenergetyką okrętową. Preferowane będą osoby ze stażem zawodowym związanym z przemysłem stoczniowym bądź posiadające aktualny dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie,
  2. życiorys,
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  4. kopię dyplomu elektroautomatyka okrętowego
  5. oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy

Termin składania wniosków: do 15 września 2016 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2016 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256, C-257, tel. 58-55-86-681

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Ziniak
09.03.2016