Profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym AMG

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

            OGŁASZA  KONKURS

na  stanowisko profesora nadzwyczajnego  na Wydziale Mechanicznym

w Katedrze  Podstaw Techniki

        

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie AM (§ 84 i § 85).

Warunki konkursu:

  1. wymagany tytuł profesora  lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”,
  2. zatrudnienie na pełnym etacie w Uczelni, które stanowić będzie pierwsze miejsce pracy.
  3. danie pełnych uprawnień akademickich w zakresie doktoryzowania w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”, uprawnień dydaktycznych dla studiów  pierwszego i drugiego stopnia w zakresie „mechanika i budowa maszyn” oraz uprawnień naukowo-badawczych.
  4. znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych.
  5. zainteresowania w obszarze wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji maszyn.

Wymagania szczegółowe:

  1. doświadczenie dydaktyczne – minimum 5 lat pracy jako nauczyciel akademicki i możliwość prowadzenia wykładów z PKM,  Eksploatacji Maszyn, Grafiki inżynierskiej

Wymagane dokumenty:

-   podanie,

-   życiorys,

-   kwestionariusz osobowy,

-  odpis dyplomu profesora nauk technicznych.

-  autoreferat o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

-  wykaz  osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

 

Termin  składania wniosków:    24.05. 2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   02.06. 2016r.

Dokumenty konkursowe należy składać w sekretariacie Katedry Podstaw Techniki  AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. 621-89-97,wew. 331  p.A-208.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
29.04.2016