Asystent w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy osoby z tytułem zawodowym magistra inżyniera, absolwenta kierunku elektronika i telekomunikacja do pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroniki Morskiej. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu elementów półprzewodnikowych, półprzewodnikowych przyrządów mocy oraz metrologii, legitymować się udokumentowanym dorobkiem naukowym.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie,
  2. życiorys,
  3. odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich
  4. oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy
  5. wykaz osiągnięć w pracy naukowej

Termin składania wniosków: do 10 czerwca 2016 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 czerwca 2016 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256A, C-257, tel.: 58-55-86-681

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Ziniak
17.05.2016