starszy wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego wykładowcy
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statucie Akademii Morskiej w Gdyni.

Wymogi stawiane kandydatom na stanowisko starszego wykładowcy
1. Dyplom magistra wychowania fizycznego,
2. Staż pracy dydaktycznej nie krótszy niż 12 lat, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku
wykładowcy w uczelni wyższej,
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego,
4. Doświadczenie w prowadzeniu nauki pływania,
5. Dyplom trenera pływania,
6. Dyplom instruktora kick-boxingu,
7. Dyspozycyjność do prowadzenia zajęć w soboty i niedziele,
8. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty
1. Podanie do Rektora Akademii Morskiej w Gdyni.
2. Curriculum vitae.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Odpis dyplomu.
5. Informacje i kserokopie dokumentów wskazujących na doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w:
Biurze Prorektora ds. Kształcenia, pokój B-103,
Akademia Morska (budynek główny)
ul. Morska 83 81-225 Gdynia
tel. 58 621-64-34, w godz. 9.00 - 14.00
do dnia 10 czerwca 2016 (piątek) włącznie

Rozstrzygnięcie konkurs nastąpi dnia 16 czerwca 2016.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami oraz Statut Akademii Morskiej w Gdyni.

Prosimy o umieszczenie na przesłanych dokumentach klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883)".

Gdynia, 31 maja 2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

J. Andrzejewska
01.06.2016