Adiunkt w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy osoby ze stopniem naukowym doktora w zakresie techniki mikrofalowej, mechaniki, fizyki do pracy na stanowisku adiunkta. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych obejmujących, anteny i propagację fal, grafikę inżynierską, technikę mikrofalową, posiadać doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, legitymować się doświadczeniem w pracy badawczo – rozwojowej oraz posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres 3 lat z możliwością przedłużenia tego okresu zatrudnienia.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie
  2. życiorys
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. odpis dyplomu doktora nauk technicznych
  5. wykaz osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej,
  6. oświadczenia o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy

Termin składania wniosków: do 10 listopda 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 listopada 2016 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256A, C-257, tel.: 58-55-86-681

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Ziniak
11.10.2016