Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Adam Weintrit
Kapitan żeglugi wielkiej


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Tytuł profesora nauk technicznych (2016)
 • Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii (2004)
 • Doktor nauk technicznych z zakresie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii (1992)
 • Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego, Instytut Ekonomiki Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Sopot (1987)
 • Magister inżynier nawigator morski, kierunek: nawigacja, specjalność: transport morski, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny (1985)

Zatrudnienie:

 • Uniwersytet Morski w Gdyni (poprzednio Akademia Morska w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Morska w Gdyni)
  • Profesor zwyczajny w Katedrze Nawigacji (2016 – obecnie)
  • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Nawigacji (2002–2016) 
  • Adiunkt w Katedrze Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni (1993-2002) 
  • Starszy asystent w Katedrze Nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1988-1993)
  • Asystent w Instytucie Nawigacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1986- 1988)
  • Asystent stażysta w Instytucie Nawigacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1985-1986)
  • Asystent pokładowy na Darze Młodzieży (1985-1986)
 • Unicorn Shipping, Durban, South Africa, Starszy oficer (Chief) (2000)
 • Merkland Ltd, Hong Kong, Starszy oficer (Chief) (1997-1998)
 • Norddeutche Reederei, Hamburg, Germany, 2nd Officer (1996-1997)
 • Stephenson Clarke Shipping Ltd., Newcastle-upon-Tyne, UK, 2nd Officer (1994-1996)
 • Ship Management Transport, Limassol, Cyprus 2 nd Officer (1992)
 • Torvald Klaveness, Oslo, Norway, 3rd Officer (1991)
 • Polskie Linie Oceaniczne, Gdynia (1988-1989)
  • Oficer pokładowy (1988-1989)
  • Asystent pokładowy (1988)

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Morskim w Gdyni:

 • Dziekan Wydziału Nawigacyjnego (2008-2016)
 • Kierownik Katedry Nawigacji (2003–2017 oraz 2019–2020)
 • Kierownik Pracowni elektronicznych map nawigacyjnych i systemów ECDIS (1996-2010)
 • Redaktor Naczelny kwartalnika TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (2007 - obecnie)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego "Akademickiego Kuriera Morskiego. Pisma Pracowników i Studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni" (1997-1998)
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Prac Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni (2003-2017); w latach 2008-2016 przewodniczący Kolegium
 • Członek Senatu UMG (1999-2005, 2008-2024)
 • Członek Senackiej Komisji ds. budżetu, finansów i rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni (2008-2016)
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Gdyni (2008-2016)
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej (2002-2005)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Morskich (2001-2005)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia (1996-1999)
 • Przewodniczący Rady Wydziału WN (2008-2016)
 • Członek Rady Wydziału WN (1993-2019)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programowych dla kierunku Nawigacja (2016-2024)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki (2016-2017)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. odbioru prac badawczych wykonanych w ramach DS i BW (2004-2017)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. rekonstrukcji programu nauczania na kierunku Nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym (2006-2008)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. restrukturyzacji Wydziału Nawigacyjnego (2006)
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WN (1993)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Nawigator” (2007-2020); w 2010 Nagroda Czerwonej Roży dla najlepszego Koła Naukowego na Wybrzeżu Gdańskim

Tematyka badawcza:

 • Nawigacja morska, Transport morski, Geodezja i kartografia, Bezpieczeństwo na morzu
 • Problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w transporcie morskim, w tym bezpieczeństwa żeglugi (Safety at Sea)
 • Implementacja koncepcji e-Navigation
 • Morskie zastosowania technologii GIS, geomatyka, mapy elektroniczne, systemy ECDIS
 • Badania nad sterowaniem ruchem w transporcie, zwłaszcza morskim
 • Badania w zakresie inżynierii ruchu morskiego
 • Kompleksowa analiza wypadków nawigacyjnych
 • Badania eksploatacyjne współczesnych systemów i urządzeń nawigacyjnych (zwłaszcza w odniesieniu do radionawigacji, w tym nawigacji satelitarnej i techniki radarowej)
 • Wyznaczanie granic morskich zgodnie z konwencją UNCLOS

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych, w tym 18 książek i redaktor 19 monografii, w większości w języku angielskim
 • Udział w 6 projektach (KBN, MNiSW oraz NCN), w tym w 4 jako kierownik, w 2 projektach UE, w 6 projektach IAMU, w tym w 2 jako kierownik oraz w 6 pracach naukowo-badawczych dla przemysłu (GUM, SUM, PRCiP, ZPG, ORLEN, PGE), w tym 5 jako kierownik
 • Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Sekcji Transportu Wodnego (w kadencji 2016-2020 i 2020-2024)
 • Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO
 • Partner IAMU Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich
 • Członek wielu komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych
 • Członek kolegium redakcyjnego kilku znaczących czasopism specjalistycznych z listy JCR
 • Recenzent projektów NCN i NCBR (poprzednio MNiSW, KBN) i IAMU)
 • Recenzent kilkuset artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy JCR, monografiach oraz materiałach konferencyjnych
 • Recenzent i członek komisji w postępowaniach habilitacyjnych oraz w przewodach doktorskich
 • Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (2013-2016)
 • Egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
 • Ławnik Odwoławczej Izby Morskiej
 • Członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków PRS
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej (2007-2010)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i organizacjach zawodowych:

 • Royal Institute of Navigation, London (UK) – Fellow (1995)
 • The Nautical Institute, London (UK) – Fellow (2008), Chairman of Poland Branch
 • International Marine Simulator Forum (IMSF)
 • Polskie Forum Nawigacyjne – członek Zarządu
 • Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
 • Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej
 • Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
 • Stowarzyszenie MENSA Polska
 • Polskie Towarzystwo Nautologiczne – członek Kolegium Redakcyjnego „Nautologii”
 • Polskie Towarzystwo Kartograficzne
 • Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP – członek wspierający

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych:

znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych:

 • Editor-in-Chief (od 2007) TransNav – The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
 • Associate Editor (od 2013), Member of the International Editorial Advisory Board (2012- 2020) The Journal of Navigation, The Royal Institute of Navigation, London
 • Member of the Editorial Board (od 2011) WMU Journal of Maritime Affairs, World Maritime University, Malmoe, Sweden (published by Springer)
 • Member of Editorial Committee (od 2014) The Archives of Transport, Polish Academy of Science, Warsaw University of Technology, Warszawa
 • Member of International Scientific Advisory Board (od 2008), Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, Rijeka, Croatia
 • Member of Scientific Council, Scientific Journal of Gdynia Maritime University

na razie niepunktowanych, tzn. spoza ministerialnej listy czasopism punktowanych:

 • Editor-in-Chief (od 2016) The Journal of International Maritime Safety, Environment Affairs and Shipping (SEAS), produced by the Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) and the Korean Society of Marine Environment and Safety (KOSOMES), with the financial support from Ministry of Oceans and Fisheries of the Republic of Korea (published by Taylor & Francis)
 • Honorary Distinguished Adviser and Member of the International Maritime Scientific Board of Reviewers (od 2012) the IAMURE-MAAP International Maritime Research Journal, Maritime Academy of Asia and the Pacific, Kamaya Point, the Philippines,
 • Member of International Programming Council (2008), The Archives of Transport System Telematics. Polish Transport Telematics Society
 • Member of Programme Council (od 2014) Annual of Navigation, Polish Forum of Navigation
 • Członek Komitetu Programowego (od 2010) kwartalnika "Forum Nawigacji”. Wydawca: Polskie Forum Nawigacyjne
 • Członek Kolegium Redakcyjnego (od 2012) kwartalnika "Nautologia", Polskie Towarzystwo Nautologiczne
 • Członek Rady Naukowej (od 2009) miesięcznika „Drogi, Budownictwo infrastrukturalne”, Wydawca: Media-Pro

Nagrody i wyróżnienia:

 • Fellow of The Nautical Institute, London (2008)
 • Fellow of The Royal Institute of Navigation, London (1995)
 • Excellent Award for Officers of the Voluntary Observing Fleet by Chief Executive of The Meteorological Office, London (1995)
 • Osiemnastokrotnie nagrodzony Nagrodą Rektora AMG/UMG w latach 1990-2020
 • Nagroda Ministra Infrastruktury (2005, 2010)
 • Krzyż Kawalerki Orderu Odrodzenia Polski (2018)
 • Złoty (2010), Srebrny (2003) i Brązowy (1996) Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2008)
 • Brązowy Medal Za zasługi dla obronności kraju (2004)
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej (2011, 2014)
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza" (1993)
 • Nagroda Starosty Tczewskiego "Filar Powiatu Tczewskiego" za rok 2020
 • Statuetka Gryfa Pomorskiego z okazji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Morskiego wręczona w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przez Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego (2020)
 • Dyplom w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów nadany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (2023)

Honory i zaszczyty związane ze sprawowaniem funkcji Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w kadencji 2020-2024:

 • 2020 – 2024 – Przewodniczący Senatu UMG
 • 2020 – 2024 – Zastępca Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
 • 2020 – 2024 – członek Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
 • 2020 – 2024 – członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
 • 2020 – 2024 – członek Konferencji Rektorów Polskich Uczeni Technicznych (KRPUT)
 • 2020 – 2024 – Przewodniczący Komisji ds. Cyfryzacji Konferencji Rektorów Polskich Uczeni Technicznych (KRPUT)
 • 2020 – 2024 – członek Rady Wykonawczej (International Executive Board - IEB) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich  (International Association of Maritime Universities - IAMU)
 • 2020 – 2024 – Przewodniczący Komitetu ds. Akademickich (Academic Affairs Committee - AAC) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities - IAMU)
 • 2023 – 2025 – Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities - IAMU)
 • 2023 – 2025 – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee - PPC) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities - IAMU)

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni