Prorektor ds. Kształcenia

Dr hab. Sambor Guze
profesor UMG
                        


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport, Akademia Morska w Szczecinie (2020)
 • Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Transport, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny (2011)
 • Magister matematyki, spec. informatyka, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (2004)

Zajmowane stanowiska:

 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Matematyki (od lutego 2020)
 • Adiunkt w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Morskiego (dawniej Akademia Morska w Gdyni) (2012-2020)
 • Asystent w Katedrze Matematyki Akademii Morskiej w Gdyni (2005-2012)

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan ds. Dydaktyki i Organizacji Studiów na Wydziale Nawigacyjnym UMG (2012- 2020)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2014)
 • Przewodniczący i członek Wydziałowych Komisji Programowych (2012–2020)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2012-2019)
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2020)

Tematyka badawcza:

 • Teoria grafów
 • Optymalizacja
 • Wielokryterialna analiza decyzji
 • Analiza ryzyka
 • Bezpieczeństwo systemów, sieci i procesów transportowych

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor ponad 50 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych
 • Promotor pomocniczy w dwóch zakończonych przewodach doktorskich
 • Edytor wydań specjalnych czasopism
 • Wykonawca projektów finansowanych przez NCN, MNiSW, UE, a także grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG
 • Recenzent kilkudziesięciu artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy JCR, monografiach oraz materiałach konferencyjnych
 • Członek komitetów programowych oraz organizacyjnych kilku krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 • Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM), Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności (PTBN)
 • European Safety and Reliability Association (ESRA), Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS), Polskie Forum Nawigacyjne (PFN)
 • Ekspert delegacji RP podczas EMSA Workshop on PSC, 29-30.09.2015, Lizbona
 • Ekspert delegacji RP podczas 50 posiedzenia Komitetu PSC, 22 – 26.05.2017, Gdańsk

Dodatkowe informacje:

 • Nagrodzony Nagrodą Rektora AMG III stopnia
 • Nagrodzony Nagrodą Rektora UMG II stopnia

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni