Prorektor ds. Nauki

Dr hab. Dariusz Barbucha
profesor UMG    


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki (2015)
 • Doktor nauk technicznych z zakresie informatyki, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny (1999)
 • Magister matematyki, spec. metody numeryczne i programowanie, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (1990)

Zatrudnienie:

 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Systemów Informacyjnych (poprzednio Katedra Informatyki) (2015-obecnie)
 • Adiunkt w Katedrze Systemów Informacyjnych (poprzednio Katedra Informatyki) Akademii Morskiej w Gdyni (2000-2015)
 • Asystent w Katedrze Informatyki (poprzednio Zakład Informatyki i Analizy Systemów) Akademii Morskiej w Gdyni (1991-2000)

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Morskim w Gdyni:

 • Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG (2016- 2020)
 • Członek Wydziałowej Komisji Programowej (2012–2020)
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2016-2020)
 • Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ (2016-2020)
 • Zastępca Kierownika Katedry Systemów Informacyjnych (2008-2020)
 • Członek Senatu UMG (2020-2024)

Tematyka badawcza:

 • Optymalizacja kombinatoryczna
 • Metody i techniki sztucznej inteligencji
 • Inteligencja obliczeniowa
 • Algorytmy przybliżone do rozwiązywania wybranych obliczeniowo trudnych problemów optymalizacji
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Systemy wieloagentowe

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor ponad 80 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych
 • Edytor monografii oraz numerów specjalnych czasopism
 • Kierownik i główny wykonawca projektów finansowanych przez NCN, MNiSW, KBN oraz UE, a także grantów indywidualnych AMG/UMG
 • Recenzent kilkuset artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy JCR, monografiach oraz materiałach konferencyjnych
 • Recenzent i członek komisji w postępowaniach habilitacyjnych oraz w przewodach doktorskich
 • Przewodniczący oraz członek komitetów programowych oraz organizacyjnych kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 • Organizator sesji specjalnych na międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych: o IEEE, o IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (SMC), w tym Członek Zarządu Polskiego Oddziału IEEE SMC, o Knowledge Engineering Systems International (Wielka Brytania)
 • Odbyte staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich: o Liverpool John Moores University (Wielka Brytania), o Cork Institute of Technology (Irlandia), o Hochschule Bremerhaven (Niemcy), o South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Finlandia)
 • Odbyta wizyta studyjna w University of Aaalborg (Dania) w ramach projektu MNiSW „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”

    

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni