Review, Evaluation and Future of Baltic Maritime Risk Management (akronim: BALTIMARI)

Program: 

BONUS call 2017, Synthesis, Science for a better future of the Baltic Sea Region

Termin: 

01.10.2018 - 31.03.2020

Instytucja finansująca: 

UE/NCBIR

Kierownik projektu: 

dr hab. inż. Jakub Montewka

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zaangażowany jest w projekt Baltimari „Przegląd, ocena oraz perspektywy w zarządzaniu ryzykiem na Morzu Bałtyckim”.

Projekt ma na celu dokonanie kompleksowego przeglądu dotychczasowych badań w zakresie metod i narzędzi do analizy ryzyka w transporcie morskim. Przegląd dotyczy kluczowych kwestii, takich jak solidność podstawy naukowej metody, jakość podstawowych dowodów i istniejących luk w wiedzy oraz przydatność metod (np. opłacalność i poziom gotowości technologicznej). 
Ważne jest również uzyskanie wglądu w faktyczne wykorzystanie wyników badań i innowacji oraz zapewnienie ścieżek do poprawy tej sytuacji w przyszłości. 
Taka praca ma również wartość z naukowego punktu widzenia, np. z powodu niedawnych argumentów, że zazwyczaj stosunkowo mało uwagi poświęca się kwestiom walidacji i opłacalności proponowanych narzędzi analizy ryzyka i działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Wreszcie, kompleksowa analiza i analiza luki wiedzy mogą stanowić ważny wkład w ustalanie nowych programów badań i innowacji, co ma również kluczowe znaczenie dla przewidywania nowych i pojawiających się zagrożeń w transporcie morskim.
Projekt BALTIMARI realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii (Uniwersytet Aalto, Uniwersytet w Helsinkach), Estonii (uniwersytet w Tartu), Szwecji (Światowy Uniwersytet Morski) oraz Niemiec (Uniwersytet w Wismar).

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BONUS.

 

Okres realizacji projektu:                                                                        01.10.2018 r. – 31.03.2020 r.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu UMG:                                        120 291,00 zł