SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności

Program: 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Zintegrowane Programu Uczelni w ramach Ścieżki II

Termin: 

01.04.2018 - 31.03.2022

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

od 1 września 2020 r. dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG / do 31 sierpnia 2020 r. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”.

Celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki - zwłaszcza wzmocnienie szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na potrzeby rozwoju gospodarczego, promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Środki przeznaczone na ten program pochodzą z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt SezAM realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3 Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II, którego celami szczegółowymi są: 

  • Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  • Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

Opis i cel projektu:

Celem głównym projektu "SezAM" jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia na uczelni w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach projektu zaplanowano takie zadania, jak:

  • Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia studiów inżynierskich – Informatyka na Wydziale Elektrycznym, realizowane we współpracy z przedsiębiorcami,
  • Przygotowanie i uruchomienie 5 nowych specjalności studiów II stopnia na Wydziale Nawigacyjnym, realizowane we współpracy z przedsiębiorcami,
  • Modyfikację programu kształcenia na specjalności kierunku Innowacyjna Gospodarka na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, realizowane we współpracy z przedsiębiorcami,
  • Zaoferowanie studentom pakietu szkoleń poszerzających ich kompetencje miękkie i zawodowe,
  • Wsparcie działań Biura Karier Studenckich, m.in. w zakresie doradztwa zawodowego,
  • Poszerzenie kompetencji miękkich i zawodowych pracowników Uczelni (w tym kursy językowe i szkolenia specjalistyczne),
  • Uruchomienie nowych usług elektronicznych, w tym wdrożenie niezbędnych komponentów sprzętowo-programowych dla uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów.

Zadania jakie zaplanowano do realizacji w projekcie SezAM doprowadzą do wzmocnienia pozycji Uczelni, między innymi  w zakresie poszerzenia oferty kształcenia. Realizacja działań projektowych pozwoli też lepiej konkurować absolwentom Uczelni na rynku pracy. Zadania projektu będą także wsparciem dla pracowników Uczelni, by mogli poszerzyć swoje kwalifikacje, kompetencje dydaktyczne oraz kompetencje zarządcze, wpływające na jakość realizacji zadań statutowych uczelni. Projekt SezAM stanowi również otwarcie prac w Uczelni nad poszerzeniem jej informatyzacji.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2022 r.

Ogólna wartość projektu: 6 123 068,32 PLN

Wartość dofinansowania: 5 939 365,77 PLN