Ship Routing Accounting for Changeable Sea Conditions / Routing statków uwzględniający zmienne warunki morskie” (akronim ROUTING)

Program: 

ERA-NET Cofund MarTERA PA5: Safety and security / ICT tools monitoring and optimization of maritime operations / Decision support systems

Termin: 

01.09.2018 - 28.02.2022

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr inż. Joanna Szłapczyńska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERA-NET Cofund MarTERA pn. „Ship Routing Accounting for Changeable Sea Conditions / Routing statków uwzględniający zmienne warunki morskie” (akronim ROUTING).

Program MarTERA skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Jego temat przewodni to „Maritime and Marine Technologies for a new Era”. W ramach programu uwzględnia się pięć priorytetowych obszarów badawczych (Priority Area – PA):

  • PA1: Environmentally friendly maritime technologies,
  • PA2: Development of novel materials and structures,
  • PA3: Sensors, automation, monitoring and observations,
  • PA4: Advanced manufacturing and production,
  • PA5: Safety and security.

Partnerzy konsorcjum projektu ROUTING:

  1. Instituto Superior Técnico , Uniwersytet w Lizbonie, lider projektu,
  2. Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni, lider krajowy projektu,
  3. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska,
  4. NavSim Polska sp. z o.o.

Streszczenie oraz główne cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego rozwiązania problemu pogodowego prowadzenia statku. Proponowane rozwiązanie korzystać będzie z dokładniejszego modelu dynamiki statku oraz jego zachowania się w odpowiedzi na warunki morskie, a także z dokładniejszego modelu i prognoz warunków hydrometeorologicznych. Stopień niepewności opisu środowiska zostanie zredukowany dzięki uwzględnieniu wielu wariantów prognoz pogody (ang. ensemble forecasting) oraz ciągłych pomiarach parametrów ruchu statku i warunków pogodowych za pomocą pokładowego sytemu monitorowania. Proponowane rozwiązanie składać się będzie z dwu systemów wspierania decyzji: systemu zarządzającego bezpieczeństwem statku oraz systemu wyznaczającego jego trasę. Pierwszy z nich będzie odpowiedzialny za pomiary parametrów ruchu statku oraz sygnalizowanie niebezpiecznych warunków i manewrów. Będzie on obejmował urządzenia pomiaru ruchu statku w odniesieniu do konkretnej prędkości i pozycji statku. Drugi z systemów odpowiadać będzie za optymalizację trasy statku, uwzględniając przy tym dane zwracane przez pierwszy system oraz prognozy pogody o dokładności zwiększonej dzięki bezpośrednim pomiarom. Bedzie on również korzystał z danych zebranych przez system monitorujący przy ocenie dokładności prognoz pogody i ich korekcie stosownie do aktualnych danych pomiarowych zebranych podczas żeglugi.

Wszystkie opracowane metody i algorytmy zostaną zaimplementowane w komercyjnym środowisku wyświetlania map cyfrowych (oprogramowanie NaviWeather firmy NavSim). Wynikowy prototyp systemu zostanie zainstalowany na statku należącym do IPMA (Portugalia) i przetestowany w rzeczywistym środowisku podczas typowych operacji na morzu.

Zaprojektowanie metody ilościowego opisu kwestii niedokładności prognoz pogodowych, metody korekty prognoz na podstawie wyników pomiarów oraz postęp w modelowaniu zachowania statku poskutkują poprawą jakości planowanych tras. To z kolei wpłynie na redukcję zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi, a także usprawnienie operacji portowych (dzięki dokładniejszemu przewidywaniu czasu dotarcia statku do portu).

Strona WWW projektu: http://www.routing-project.eu

 

Okres realizacji projektu:                           01.09.2018 r. – 28.02.2022 r.

Łączna wartość projektu:                            1 844 675 PLN (415 000 EUR)

Łączna wartość dofinansowania:            1 778 000 PLN (400 000 EUR)

Wartość dofinansowania dla UMG:       470 406,25 PLN (105 828 EUR)