STER dla B+R

Program: 

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

Termin: 

01.05.2012 - 30.11.2014

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

mgr Dorota Barzowska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Akademia Morska w Gdyni wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego prowadzą projekt „Ster dla B+R” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe. W ramach programu „Ster dla B+R” prowadzone są szkolenia, staże i studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczych.

Zaplanowano dwie edycje studiów podyplomowych, 20 szkoleń oraz 30 staży.

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/687718/