Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW w roku akademickim 2020/2021

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora
 • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

http://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-4019

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    686,40 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      686,41   -   1051,70 zł  netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3.244 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

                                                                           

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze letnim 2020/2021 można składać  w Wydziałowej komisji stypendialnej w terminie    do dnia 22.03.2021 r.

Wydział Elektryczny   -   pokój   C-53 (parter)

Wydział Mechaniczny  -  pokój    A-217

Wydział PiT - pokój  C-7 (parter)

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3

Wnioski o przyznanie świadczeń studenci mogą także przesyłać w formie elektronicznej z podpisem (skan) na niżej podane adresy e-mail:

Wydział Nawigacyjny  -     stypendiaatwn.umg.edu.pl

Wydział Elektryczny    -     stypendiaatwe.umg.edu.pl

Wydział Mechaniczny -     stypendiaatwm.umg.edu.pl

Wydział Przedsiębiorczości

i Towaroznawstwa      -     stypendiaatwpit.umg.edu.pl 

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • Stypendium ministra  dla studentów   

 Poniższe Rozporządzenie obowiązuje w roku akademickim 2020/2021.

         http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...

Wnioski o stypendium Ministra można składać w dziekanacie do dnia 12.10.2020 r.

 • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór do dnia 23 października 2020 roku wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok akademicki 2020/2021, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego.

Regulamin przyznawania w/w stypendium dla studentów  na rok akademicki 2020/2021 wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie: 

https://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

 • POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Doktorant może ubiegać się o  pomoc materialną ze środków funduszu uczelni w formie

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium Rektora
 • zapomogę

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS dla doktorantów może przyznać doktorantowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek doktoranta, złożony do Rektora/WKS dla doktorantów w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

http://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-4019

DOKTORANT MOŻE TAKŻE UBIEGAĆ SIĘ O:

stypendium doktoranckie

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Morskim w Gdyni 

  http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-15 z 2017

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:  Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 4 z dnia 9 kwietnia 2015 r., Zmiany w Zarządzeniu Rektora Nr 17 z dnia 16.06.2017 r.

Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z 09.04.2015r. (zmiany w zarz. nr 17 z 16.06.2017r.  - tekst jednolity

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
02.07.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 05.01.2021