Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:
sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż padanego wyżej.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 
Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    686,40 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      686,41   -   1050 zł  netto

                                                                             

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Obwieszczenie Prezesa Glównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309)   przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. -   2715 zł.
 
Studenci, którzy rozpoczną studia drugiego stopnia lub studenci, którzy nie ubiegali się o  przyznanie  świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 mogą składać wnioski w wydziałowych komisjach stypendialnych  w terminie:
                                                                  
                                                                            od  2.03.2020 r. do  14.03.2020 r.
 
Wydział Elektryczny   -   pokój   C-53 (parter)

Wydział Mechaniczny  -  pokój    A-217

Wydział PiT - pokój  C-7 (parter)

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

  • stypendium ministra  dla studentów

         http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Regulamin oraz informacje na rok akademicki 2020/2021 podane zostaną  w terminie późniejszym.

STYPENDIA POMOSTOWE  -   więcej informacji

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

 

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Doktorant może ubiegać się o  pomoc materialną ze środków funduszu uczelni w formie

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium Rektora
  • zapomogę
W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:
sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS dla doktorantów może przyznać doktorantowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek doktoranta, złożony do Rektora/WKS dla doktorantów w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 
Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
oraz
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów (Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 29.01.2014 r. z późn. zm.)
Doktorant może także ubiegać się o:
  • stypendium doktoranckie
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Morskim w Gdyni    http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-1517

 

 
 
 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
02.07.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 06.07.2020