Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW w roku akademickim 2023/2024

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne   wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    780 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      780,01 zł   -   1294,40 zł  netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.   5.549 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta  ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

                                                                           

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze  zimowym  r. akad.  2023/2024  można składać w terminie   do 21.10. 2023r.

Wydział Elektryczny   -   pokój   C-53 (parter)

Wydział Mechaniczny  -  pokój    A-217

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości - pokój  C-7 (parter)

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  136  (nad basenem)

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

  • Stypendium ministra  dla studentów   

 Poniższe Rozporządzenie obowiązuje w roku akademickim 2023/2024.

    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...

Wnioski o stypendium Ministra można składać w dziekanacie do dnia 10.10.2023 r.

  • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w roku akademickim 2023/2024.

           https://gospodarka.pomorskie.eu/stypendia-marszalka/

 

Stypendia dla studentów z Pomorza

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego na rok akademicki 2023/2024. Zachęcamy studentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium od 16 października do 13 listopada 2023 roku.

Aby uzyskać stypendium, student powinien pochwalić się co najmniej dwoma osiągnieciami typu: publikacje, wystąpienia, nagrody czy projekty oraz udokumentować średnią ocen ( minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium  w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia