Usługi

Doradztwo w zakresie tworzenia systemów informacyjnych, pomiarowych i analitycznych monitrujących zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach

Modele statystyczne i deterministyczne identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz analizy porównanwcza pomiarów, dobór modeli i analiz w zależnosci od celu i dostępnosci danych, Modelowanie stochastyczne/statystyczne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Zastosowania metod ilościowych w ochronie środowiska, Ocena jakości danych pomiarowych np. z sieci automatycznego monitoringu powietrza czy innych baz danych, systemy wsparcia prac analitycznych w obszarze modelowania statystycznego procesów gospodarczych i ochrony środowiska

Słowa kluczowe: ekonomia i finanse, statystyka, modele, zanieczyszczenie powietrza, model EPA, model PMF, ANOVA, Analiza czynnikowa, Analiza Składowych Głównych, model GRM, procesy stochastyczne, modele wielowymiarowe, skale pomiarowe, ochrona środowiska

Doradztwo w zakresie zastosowania technologii internetowych i mobilnych

Analiza i ocena autorskich modeli e-biznesu. Opracowanie strategii informatyzacji firmy. Ocena efektywności i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ocena funkcjonalności i użyteczności rozwiązań informatycznych i mobilnych

Słowa kluczowe: informatyka, e-biznes, aplikacje internetowe i mobilne, funkcjonalność, użyteczność, bezpieczeństwo systemów

Ekonomiczna analiza skutków regulacji prawnych w sektorze transportu

Przygotowanie dokumentu Ocena Skutków Regulacji, analiza dokumentów prawnych oraz regulacji (dyrektyw, rozporządzeń), Identyfikacja i kwantyfikacja potencjalnych skutków regulacji prawnych dla społeczno-gospodarczego oraz sektora TSL

Słowa kluczowe: transport, logistyka, OSR, analiza prawa, ekonomiczne skutki prawa

Ekspertyzy dotyczące transportu morskiego towarów niebezpiecznych

Analizy i oceny w zakresie warunków transportu towarów niebezpiecznych drogą morską

Słowa kluczowe: towary niebezpieczne, transport morski

Konsultacje eksperckie w zakresie redukcji biogenów w środowisku

Analizy obieg fosforu i azotu w gospodarce ściekowej

Słowa kluczowe: biogeny, odzysk fosforu ze ścieków

Strony