Wykształcenie ma znaczenie

Program: 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin: 

01.01.2019 - 31.12.2023

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

od 1 września 2020 r. dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG / do 31 sierpnia 2020 r. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Wykształcenie ma znaczenie”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami.

Projekt „Wykształcenie ma znaczenie” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3 Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, którego celami szczegółowymi są: 

  • Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
  • Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Opis i cel projektu:

Celem głównym projektu „Wykształcenie ma znaczenie” jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez realizację programów kształcenia o charakterze praktycznym w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby m.in. regionu pomorskiego ujęte w ramach Dokumentu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W ramach projektu zaplanowano takie zadania, jak:

  • Modyfikację programu kształcenia na specjalności Dietetyka Kliniczna i Manager Systemów Zarządzania na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa;
  • Poszerzenie kompetencji miękkich i zawodowych pracowników Uczelni (w tym kursy   językowe i szkolenia specjalistyczne);
  • Uruchomienie nowych usług elektronicznych.

Zadania zaplanowane w projekcie „Wykształcenie ma znaczenie” doprowadzą do wzmocnienia pozycji Uczelni, między innymi  w zakresie poszerzenia oferty kształcenia. Realizacja działań projektowych pozwoli też lepiej konkurować absolwentom Uczelni na rynku pracy. Zadania projektu będą także wsparciem dla pracowników Uczelni, by mogli poszerzyć swoje kwalifikacje oraz kompetencje zarządcze, wpływające na jakość realizacji zadań statutowych uczelni. Projekt „Wykształcenie ma znaczenie” stanowi również kontynuację prac w Uczelni nad poszerzeniem jej informatyzacji.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.10.2022 r.

Ogólna wartość projektu: 2 405 390, 37 PLN

Wartość dofinansowania: 2 332 390,37 PLN