Zespół ds. własności intelektualnej i komercjalizacji badań

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań jest autonomiczną jednostką usytuowaną w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, która powstała celem wsparcia uczelni w zakresie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz transferu wyników działalności naukowej do gospodarki, w szczególności w zakresie innowacji z branży morskiej.

Misja Jednostki to tworzenie relacji biznesowych i budowanie platformy współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi uczelni a otoczeniem gospodarczym.

Wizja jednostki koncentruje się na kreowaniu wynalazczości akademickiej i skutecznej implementacji innowacyjnych rozwiązań polskiej myśli technologicznej dla zapewnienia maksymalnej wartości dla gospodarki, społeczeństwa, twórcy oraz uczelni.

Jednostka prowadzi działalność o charakterze usługowym, doradczym, informacyjnym, szkoleniowym oraz promocyjnym. Aktywności te podejmowane są w czterech głównych obszarach obejmujących:

 • ochronę przedmiotów własności intelektualnej,
 • komercjalizację wyników działalności naukowej,
 • wykorzystanie infrastruktury badawczej,
 • wsparcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Główne zadania Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań:

 • realizacja celi strategicznych uczelni w zakresie transferu wiedzy i technologii,
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • organizacja usług doradczych, ekspertyz, badań i analiz wykonywanych przez pracowników UMG na zlecenie podmiotów otoczenia gospodarczego,
 • inicjowanie projektów o potencjale wdrożeniowym we współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • budowanie sieci kontaktów nauka-otoczenie gospodarcze,
 • promocja oferty prac B+R oraz unikalnych rozwiązań powstających w UMG,
 • realizacja projektów służących rozwojowi unikalnych rozwiązań,
 • wsparcie procesu komercjalizacji unikalnych rozwiązań,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie przedmiotów praw własności przemysłowej.

Adres

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Pok. C-204/C-205,
e-mail: biznesatumg.edu.pl,
tel.: 58-5586-402/58-5586-466

 

Pracownicy

dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba – główny specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem
e-mail: m.kukowska-kaszubaatau.umg.edu.pl
tel.: 58-5586-402
 • organizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • organizacja usług doradczych, ekspertyz, badań i analiz na zlecenie podmiotów otoczenia gospodarczego,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie przedmiotów praw własności przemysłowej,
 • wsparcie procesu komercjalizacji rozwiązań UMG.
 
mgr inż. Anna Żuławska – broker innowacji, referent ds. innowacji i transferu technologii
e-mail: a.zulawskaatau.umg.edu.pl
tel.: 58-5586-466
 • budowanie sieci kontaktów nauka-otoczenie społeczno- gospodarcze,
 • koordynacja działań związanych z inicjowaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • wsparcie realizacji prac przedwdrożeniowych II 4.0,
 • promocja oferty prac B+R oraz oferty technologicznej,
 • wsparcie obsługi prac zleconych,
 • prowadzenie rejestrów,
 • nadzór nad obiegiem dokumentacji.
 
mgr Anna Mazanek - broker innowacji, samodzielny referent ds. transferu technologii
e-mail: a.baczewskaatau.umg.edu.pl
tel.: 58-5586-466
 • budowanie sieci kontaktów nauka-otoczenie społeczno- gospodarcze,
 • koordynacja działań związanych z inicjowaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • marketing innowacyjnych rozwiązań,
 • promocja oferty prac B+R oraz oferty technologicznej,
 • wsparcie realizacji prac przedwdrożeniowych II 4.0,
 • poszukiwanie instrumentów  zewnętrznego finansowania,
 • poszukiwanie narzędzi wsparcia dla rozwoju rozwiązań powstających w uczelni.

 

mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling – broker innowacji, samodzielny referent ds. transferu technologii
e-mail: a.piotrowska-kirschlingatau.umg.edu.pl 
tel.: 58-5586-466/402
 • budowanie sieci kontaktów nauka-otoczenie społeczno-gospodarcze,
 • koordynacja działań związanych z inicjowaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • poszukiwanie instrumentów zewnętrznego finansowania,
 • wsparcie realizacji prac B+R,
 • promocja oferty prac B+R oraz oferty technologicznej,
 • prowadzenie rejestrów,
 • wsparcie w zakresie przedmiotów praw własności przemysłowej.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań