Pierwsze kolokwium habilitacyjne na Wydziale Elektrycznym

Pierwsze kolokwium habilitacyjne na WE AMG

Wydział Elektryczny, jako pierwszy wydział Akademii Morskiej w Gdyni, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 26 marca 2012 roku. Pierwszy przewód habilitacyjny został wszczęty 14 maja 2013 roku. Pracę habilitacyjną pt. „Równoległe kompensatory aktywne dużej mocy” przygotował dr inż. Daniel Wojciechowski z Katedry Automatyki Okrętowej.

W przewodzie habilitacyjnym uczestniczyli czterej recenzenci: prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. nadzw. AGH. Cztery pozytywne recenzje były podstawą do podjęcia przez Radę Wydziału Elektrycznego uchwały o dopuszczeniu Daniela Wojciechowskiego do kolokwium habilitacyjnego.

Kolokwium to odbyło się 14 listopada 2013 roku w Sali Senatu AMG. Obradom Rady Wydziału Elektrycznego przewodniczył dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Na zaproszenie dziekana przybyli na to posiedzenie recenzenci oraz zaproszeni goście – J.M. Rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz oraz promotor pracy doktorskiej habilitanta - prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński z Politechniki Gdańskiej. Po wysłuchaniu prezentacji habilitanta i opinii recenzentów, odpowiedzi habilitanta, dyskusji naukowej oraz wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego na temat „Sposoby generowania sygnału fonicznego w elektrycznych, klawiszowych instrumentach muzycznych”, Rada Wydziału Elektrycznego jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu panu Danielowi Wojciechowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
21.11.2013