Zaproszenie do I Edycji Konkursu

I Edycja Konkursu dla Absolwentów AMG

 

 

NAGRODA PZZS

dla

NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ

 

 

 

 

Zapraszają tegorocznych Absolwentów do udziału w I Edycji Konkursu
o Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków [PZZS]
dla
Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej

Zgłoszenia w wymaganej formie prosimy nadsyłać do dnia 11 sierpnia 2017 r.

na adres e-mail: sekratpzzs.pl

I etap Konkursu - 8 września 2017 r.
II etap Konkursu – 5 października 2017 r.

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD na Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni - 13 października 2017 r.
Więcej informacji o regułach konkursu na stronie internetowej Polskiego Związku Zarządców Statków:
www.pzzs.pl

 


Zasady Konkursu

 

PREAMBUŁA
 
Mając na względzie konieczność  utrzymania  najwyższych standardów  szkolenia absolwentów akademii morskich jak również  wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju  ich cech osobowościowych, Polski Związek  Zarządców Statków niniejszym ustanawia "Nagrodę Folskiego Związku  Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta  Akademii  Morskiej" we współpracy z:
 • Akademią Marynarki Wojennej  w Gdyni,
 • Akademią Morską w Gdyni,
 • Akademią Morską w Szczecinie

zwanych również "Partnerami"

 
Konkurs jest otwarty  dla Absolwentów  kierunków morskich:
 
 • Wydziału Mechanicznego,
 • Wydziału Nawigacyjnego,
 • Wydziału Elektrycznego
bądź odpowiedników  w/w  wydziałów  wspomnianych uprzednio Akademii, którzy  ukończ yli studia  w obecnym  roku bądź ukończyli studia w roku  poprzedzającym Konkurs, lecz  po terminie składania aplikacji do poprzedniej edycji Konkursu.
 
 
Celem  niniejszej nagrody jest wyróżnienie Najlepszego Absolwenta  wg następujących kryteriów:
 1. wybitne umiejętności, kompetencje i cechy;
 2. wyróżniające się rezultaty w pracy zawodowej;
 3. istotny wkład w teorię, metody i/lub ich praktyczne zastosowanie;
 4. wyróżniające się uczestnictwo w życiu społecznym;
 5. oryginalne i kreatywne podejście do kluczowych problemów przemysłu morskiego.
 
§1
KOMITET KONKURSU
 
 1. Komitet składa  się  z 3 do 5  osób.  W  skład Komitetu wchodzą członkowie Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków oraz osoby wybrane przez Zarząd Związku spośród Członków Związku.
 2. Decyzja o ustanowieniu  Komitetu i jego kształcie jest podejmowana przez Zarząd Polskiego Związku Zarządców Statków w  drodze uchwały Zarządu podjętej przed  ostatnim dniem czerwca.
 3. Komitet jest asystawany przez  Sekretarza wybranego przez  członków Komitetu jak również 1-3 Obserwatorów nominowanych przez  Partnerów.
 4. Mandaty członków Komitetu wygasają w dniu  uroczystości wręczenia nagrody [o której  mowa  w §6 pkt 3]
 
§2
NAGRODA
 
 1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje:
 • nagrodę pieniężna w wysokości 10.000;- PLN;
 • marynarską umowę o pracę podpisaną z Członkiem Polskiego Związku Zarządców Statków;
 • Dyplom Zwycięzcy.
 1. Każdy  Kandydat [wg definicji zawartej w §5], który wziął udział w Etapie Drugim otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa.
 
§3
OGŁOSZENIE KONKURSU
 
Komitet, w imieniu Polskiego Związku Zarządców Statków oraz Partnerów, ogłasza Konkurs dnia 10 lipca  br.
 
§4
REGUŁY PRZYSTĄPIENIA
 
 1. Aby przystąpić do Konkursu, Absolwent powinien:
 • złożyć  abstrakt i CV do rozważenia przez  Komitet  do dnia 11 sierpnia br. wraz  z  opinią  wydaną  przez  komitet  naukowy,   Dziekana  lub zastępcę Dziekana.
 • Wspomniane  wyżej   dokumenty w językach  polskim i angielskim powinny być przedłożone w formacie pdf za pośrednictwem e-maila na adres: sekratpzzs.pl
 1. Komitet ogłasza liczbę osób zakwalifikowanych [zwanych "Uczestnikami"]  do  Etapu  Pierwszego w dniu 18  sierpnia, jak  również datę i miejsce odbycia się tego etapu.
 
§5
ETAP PIERWSZY
 
 1. Etap Pierwszy odbędzie się dnia  8 września b.r. w formie wypowiedzi ustnej  przed  Komitetem polegającej na  udzieleniu  trzech odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania.
 2. Komitet  wybierze  5  najlepszych  Uczestników-Zwycięzców Etapu Pierwszego [od tej chwili zwanych "Kandydatami"]. Nazwiska zwycięzców tego etapu zostaną ogłoszone dnia 16 września br.
 
 
§6
ETAP DRUGI
 
 1. Etap Drugi  odbędzie się  dnia 5 października b.r.  w  formie rozmowy z Komitetem połączonym z zaprezentowaniem skutecznego rozwiązaniu losowo wybranego  problemu  z   zakresu  specjalizacji Kandydata  wymienionego  w Preambule.
 2. Zwycięzca Etapu Drugiego zostanie ogłoszony dnia 5 października br.
 3. Ceremonia Wręczenia Nagród dla Zwycięzcy i Kandydatów-uczestników Etapu Drugiego odbędzie się w ramach Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni [13 października br.]
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. W   przypadku  naruszenia  Zasad    Konkursu  - Komitet  ma   prawo do odrzucenia zgłoszenia/wydalenia Uczestnika/Kandydata z konkursu.
 2. Jeśli   liczba    zgłoszeń   do    Konkursu  jest    mniejsza   niż    5,   Komitetowi przysługuje prawo do odwołania Konkursu.

Zapraszamy do udziału!

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Armatorski

Wytworzył informację:

E.Augustyniak
11.07.2017