UMG w strukturze PACTTu

UMG w strukturze PACTTu

Uniwersytet Morski w Gdyni poprzez Zespół ds. Komercjalizacji Badań stał się członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii zwanego PACTT.


PACTT liczy obecnie łącznie z UMG 69 członków (https://pactt.pl/czlonkowie-pactt). PACTT jako zrzeszenie przedstawicieli uniwersyteckich jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej zostało powołane w grudniu 2015 r. przez 6 polskich uczelni, w szczególności o charakterze technicznym tj. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Jagielloński. Zadaniem członków PACTT jest głównie aktywna współpraca nakierowana na nawiązywanie relacji partnerskich z przedsiębiorcami.

 

Włączenie UMG w PACTT doskonale wpisuje się w cele strategiczne uczelni realizowane poprzez budowanie silnych interdyscyplinarnych zespołów badawczych otwartych na podejmowanie nowych tematów działalności naukowej w ramach projektów czy zleceń kierowanych do uczelni z przemysłu. UMG w strukturze PACTTu będzie reprezentowane poprzez Zespół ds. komercjalizacji badań będący w strukturze Uczelni w pionie Prorektora ds. Nauki (https://pactt.pl/Uniwersytet-Morski-w-Gdyni-69-tym-czlonkiem-PACTT).

 

UMG dzięki przystąpieniu do PACTTu będzie mogło korzystać z narzędzi platformy PACTT, włączyć się we wzmacnianie wzajemnych relacji z innymi jednostkami badawczymi w kraju, inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym oraz opiniowanie zmian prawnych i dokumentów strategicznych mających pośrednio wpływ na kształtowanie polityki innowacyjnej w kraju.

 

Obecnie Zespół ds. Komercjalizacji Badań UMG pracuje nad aktualizacją oferty technologicznej uczelni celem wprowadzenia jej do zasobów ogólnopolskiej bazy naukowej PACTT. Ponadto w ramach współpracy z PACTT, UMG weźmie udział w pierwszych targach Innowacji Polskich Uczelni i Instytutów Badawczych PSBI EXPO 2020 (https://psbi.pl/) odbywających się w Łodzi w dn. 24-25.11.2020 r. Mamy nadzieję, że udział w wydarzeniu pozwoli pozyskać nowe kontakty z potencjalnymi inwestorami. Wydarzenie to będzie finansowane ze środków budżetu państwa.

 

Innym ważnym podjętym przedsięwzięciem jest na ten moment przygotowywanie wniosku o przystąpienie do programu Inkubator Innowacyjności, wraz z jednym z dużych ośrodków akademickich działających także w strukturze PACTTu. W przypadku uzyskania dofinansowania, zakładamy dostęp dla zespołów badawczych UMG do dodatkowych środków na tak zwane prace przedwdrożeniowe oraz ochronę własności przemysłowej.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Kukowska-Kaszuba
08.05.2020
Wprowadzenie:
K.Okońska 08.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 08.05.2020